Planejament i gestió urbanística aprovada definitivament


Títol    Document    Url
Projecte de Reparcel·lació de la Unitat d'actuació núm. 33 Plaça de la Pau/Carrer Satèl·lits de La Garriga, presentat per la mercantil CASES JP 2000 SL  Projecte de Reparcel·lació de la Unitat d'actuació núm. 33 Plaça de la Pau/Carrer Satèl·lits de La Garriga, presentat per la mercantil CASES JP 2000 SL   Enllaç
Projecte urbanització de la Ronda del Carril, tram entre els Carrers Cast Oliver i Rosselló  Text refós del projecte d'urbanització de les voreres dels solars situats entre els carrers Cast Oliver, Rosselló i la Ronda del Carril del terme municipal de la Garriga   Enllaç
  Annex del text refós del projecte d'urbanització de les voreres dels solars situats entre els carrers Cast Oliver, Rosselló i la Ronda del Carril del terme municipal de la Garriga   Enllaç
  Plànols   Enllaç
Pla Especial de Protecció del Patrimoni  Pla especial de protecció de patrimoni arquitectònic, arqueològic, urbanístic i paisatgístic   Enllaç
  Modificació del Pla especial de protecció del patrimoni, corresponent a la modificació de l'element núm. 125 la casa Narcisa Freixas   Enllaç
Modificació puntual del pla general en les finques C/ Centre 3 i C/ Sant Francesc 57-59  Modificació puntual del pla general en les finques C/ Centre 3 i C/ Sant Francesc 57-59   Enllaç
Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General Municipal per definició de paràmetres a la subzona A3.1  Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General Municipal per definició de paràmetres a la subzona A3.1   Enllaç
  Memòria   Enllaç
  Normes urbanístiques   Enllaç
  Plànols   Enllaç
Aprovació definitiva projecte d'Urbanització de l'àmbit d'actuació urbanística Unitat d'Actuació 31, carrer Guifré, 2, 6 i 8 de la Garriga  Projecte d'urbanització del carrer Guifre 1-4   Enllaç
  Projecte d'urbanització del carrer Guifre 2-4   Enllaç
  Projecte d'urbanització del carrer Guifre 3-4   Enllaç
  Projecte d'urbanització del carrer Guifre 4-4   Enllaç

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 25-05-2020 12:58