Comissió Informativa

La Comissió Informativa Única, és un òrgan complementari de l'organització municipal. Està presidida per l'alcalde/essa i integrada per un representant de cada grup municipal. Té les atribucions següents:

  • L’estudi i el dictamen previs de tots els assumptes que hagin d’ésser sotmesos a la decisió del Ple i de la Junta de Govern Local quan actuï per delegació d’aquest, així com el seguiment de la gestió de l’alcalde, la Junta de Govern Local i els/les regidors/res que exerceixin delegacions.

La Comissió Informativa Única celebrarà les sessions ordinàries a les 18:00 hores del dimecres anterior a la celebració de la sessió plenària ordinària del mes que correspongui, a la Sala de Reunions de la quarta planta de la Casa de la Vila, prèvia convocatòria de la presidenta. 

Amb caràcter extraordinari, la Comissió Informativa es pot reunir a proposta de l’alcaldessa o a petició de la meitat dels seus membres.

A requeriment del seu president/a, també poden assistir a les sessions de la Comissió Informativa, altres membres corporatius i la resta de personal al servei de la Corporació. 

Composició

Presidenta:

Sra. Meritxell Budó Pla, alcaldessa (JUNTS-CM).

Vocals:

Sr. Albert Jiménez Romaguera (JUNTS-CM).

Sr. Jordi Pubill i Sauquet (100% LA GARRIGA).

Sra. Meritxell Catalan Baldich (ERC-AM)

Sr. Francesc Boixader Ros (CUP-AMUNT).

Sr.  Àlex Valiente i Almazán (PSC-CP).

 

També hi assisteixen:

Interventora: Sra. Montserrat Miarons i Serra

Secretari: Sr. Carles Casellas Ayén

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 03-07-2023 08:38