Comissió Informativa

La Comissió Informativa, és un òrgan complementari de l'organització municipal. Està presidida per l'alcalde/essa i integrada per un representant de cada grup municipal. Té les atribucions següents:

  • L’estudi i el dictamen previs de tots els assumptes que hagin d’ésser sotmesos a la decisió del Ple i de la Junta de Govern Local quan actuï per delegació d’aquest, així com el seguiment de la gestió de l’alcalde, la Junta de Govern Local i els/les regidors/res que exerceixin delegacions.

La Comissió Informativa es reuneix amb caràcter ordinari els dimecres abans de la celebració del Ple, a les 19.45 hores, els portaveus són convocats formalment mitjançant l’e-NOTUM (servei de convocatòria d’òrgans col.legiats).

Amb caràcter extraordinari, la Comissió Informativa es pot reunir a proposta de l’alcaldessa o a petició de la meitat dels seus membres.

A requeriment del seu president/a, també poden assistir a les sessions de la Comissió Informativa, altres membres corporatius i la resta de personal al servei de la Corporació. 

Composició

Presidenta:

Sra. Dolors Castellà Puig, alcaldessa (ERC-ACORD-AM).

Vocals:

Sr. Lluis Marco Sanclement, Primer Tinent d’alcalde (ERC-ACORD-AM).

Sr. Montserrat Llobet i Llonch, regidora (JUNTS).

Sr. Josep Tarradas i Dulcet, regidor (CUP-AMUNT)

Sr. Álex Valiente Almazán, regidor (PSC-CP).

Sr.  Ángel Guillén Deu, regidor (CS).

Sr. Joan Esteban i Sans (Regidor no adscrit)

 

També hi assisteixen:

Interventora: Sra. Montserrat Miarons i Serra

Secretari: Sr. Carles Casellas Ayén

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 06-08-2020 14:21