Registre d'activitats de tractament

El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (en endavant Reglament) determina que cada responsable del tractament de dades, com és el cas de l’Ajuntament de la Garriga, ha de documentar els tractaments que porta a terme sota la seva responsabilitat, fent-los constar en un registre.

Amb aquesta finalitat l’Ajuntament de la Garriga ha elaborat el seu Registre d’activitats de tractament, que ha estat aprovat formalment. El Registre descriu els tractaments de dades que porta a terme l’Ajuntament sota la seva responsabilitat, amb els continguts indicats a l’article 30 del Reglament.

D’acord amb l’article 31.2 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals en el qual es determina que els ens del sector públic han de publicar un inventari dels tractaments que efectuen, juntament amb la base legal, l’Ajuntament de la Garriga posa a disposició la versió actual del Registre RAT

Versions anteriors:

* 2021

 * 2022

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 03-05-2023 14:24