Objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera    L'objectiu d'estabilitat pressupostària s’expressa en termes de comptabilitat nacional, és a dir, s'apliquen els criteris metodològics del Sistema Europeu de Comptes (SEC 95). Per a determinar el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària en el Pressupost de l'Entitat, cal establir l'equivalència entre el saldo del pressupost per “operacions no financeres” i el saldo de comptabilitat nacional (capítols I a VII).

    S’han de realitzar una sèrie d’ajustaments que es realitzen com a conseqüència de les diferències de criteri entre la comptabilitat pressupostària i el pla de comptabilitat nacional. Per a la realització dels ajustos s’ha de considerar el “Manual de càlcul del Dèficit en Comptabilitat Nacional adaptat a les Corporacions Locals, publicat per la IGAE.

    La totalitat dels ingressos i despeses no financeres pressupostaries, corresponen a la totalitat dels recursos i operacions que computen per l’obtenció de la capacitat/necessitat de finançament de les corporacions locals.

    L'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària del Pressupost es va realitzar al pressupost inicial de la Corporació Local i durant la seva execució, s’han d’enviar al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques la seva execució trimestral.

    Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 28-11-2019 18:20