Conceptes pressupostaris

Amb l'objectiu de fer el pressupost el més entenedor possible per als ciutadans, a continuació definim alguns dels conceptes.

Les classificacions pressupostàries principals

Els pressupostos s’estructuren seguint les següents classificacions:

 • Classificació institucional i orgànica : es classifiquen els ingressos segons la unitat que els obté i les despeses segons qui les executa (QUI?)
 • Classificació per programes : es classifiquen les despeses segons la seva finalitat. (PER A QUÈ?)
 • Classificació econòmica : es classifiquen ingressos i despeses segons la seva naturalesa (impostos, despeses de personal, compres, inversions, taxes, etc.) (QUÈ?)
 • Estructura de projectes : concreció en projectes específics de la despesa de capital (inversió)

Classificació econòmica

Ingressos

 • Capítol 1 Impostos directes. IBI, Impostos sobre vehicles, Impost sobre plusvàlues, Impost sobre Activitats Econòmiques.
 • Capítol 2 Impostos indirectes. Impost sobre construccions.
 • Capítol 3 Taxes i altres ingresos. Taxa de retirada de vehicles, de la brossa, multes i sancions, llicències d'obertura, les llicències urbanístiques, guals, etc.
 • Capítol 4 Transferències corrents. Són els diners que es reben de l'Estat, Generalitat, Diputació i d'altres Ens.
 • Capítol 5 Ingressos Patrimonials. Són els diners que ingressa l'Ajuntament per la venda de patrimoni municipal.
 • Capítol 6 Alienació d'inversions. Són els ingressos per vendes de terrenys o inversions materials.
 • Capítol 7 Transferències de capital. Són totes les subvencions que s'esperen.
 • Capítol 8 Actius financers. Són el reintegrament de préstecs, dipòsits i fiances.
 • Capítol 9 Passius financers. Són tots aquells diners que s'obtenen via préstecs bancaris.

Despeses

 • Capítol 1 Despeses de personal. Sou i salaris de personal de plantilla, laboral, eventual, i òrgans de govern. Seguretat Social i formació.
 • Capítol 2 Béns corrents i serveis. Tots els que s'assignen al funcionament general de l'ajuntament: llum, aigua, gas, material d'oficina, neteja telèfons, etc.
 • Capítol 3 Despeses financeres. Són tots els interessos que es paguen per els préstecs sol.licitats.
 • Capítol 4 Transferències corrents. Són totes les subvencions a entitats i associacions.
 • Capítol 6 Inversions reals. Són tots aquells diners que es gastaran en obres públiques.
 • Capítol 7 Transferències de capital. Són subvencions a favor de tercers per finançar inversions.
 • Capítol 8 Actius financers. Són les bestretes de personal, els dipòsits i fiances.
 • Capítol 9 Passius financers. L'amortització anual dels préstecs bancaris.

El cicle pressupostari

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 25-04-2019 11:27