Resolucions judicials

En compliment del que es preveu a l’apartat h) de l’article 10 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en aquesta pàgina trobareu la relació de resolucions judicials que afecten a l’Ajuntament de la Garriga, que han estat dictades des de l’any 2014 pel Tribunal Suprem (TS), pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) i l’Audiència Provincial de Catalunya (APC), JCA (Jutjats Contenciós-Administratiu) JS (Jutjat Social) Jutjat 1ª Instància i JI (Jutjat Instrucció).

 

ANY 2018

Assabentats a la Junta de Govern Local del 4 de juny de 2018

Es dóna compte del recurs contenciós administratiu núm. 235/2017-BR seguit davant del Jutjat contenciós administratiu 14 de Barcelona, interposat per BLANCAFORT ESTATE, SL contra la resolució de l’ORGT de 21/03/2017 per la que es denega la suspensió de l’executivitat de les liquidacions de l’IBI dels exercicis de 2007 a 2011 i 2013 que graven la finca cadastral 0749001SG4104N0001QF, defensat per l’ORGT i de la interlocutòria de data 31/02/2018 es va declarar la inadmissibilitat del recurs contenciós administratiu presentat, segons comunicació efectuada per l’ORGT.

Assabentats a la Junta de Govern Local del 15 de gener de 2018

Es dona compte a la Junta de Govern Local de la declaració  de la caducitat de la instància en el judici  acordada per Decret 673/2017 de 14 de desembre de 2017 del  Lletrat de l’administració iniciat  pel President del Comitè d’empresa, contra aquest Ajuntament, Conflicte Col·lectiu 1042/2013-D4 en relació a la supressió de la paga extraordinària de desembre de 2012,  seguit davant del Jutjat Social núm. 3 de Granollers per desistiment de la part actora.

Es dona compte a la Junta de Govern de  la declaració d’ofici de caducitat acordada per Decret 54/2017 de 31d’octubre de 2017 de la Lletrada de l’administració de justícia del Jutjat contenciós administratiu 2 de Barcelona del recurs contenciós administratiu 475/2010 Y, contra la desestimació per silenci del recurs de reposició interposat contra la Resolució de l’Alcaldia de 30/3/10 per la qual es desestimen les al·legacions formulades  a l’expedient de protecció de la legalitat urbanística incoat en relació a les obres realitzades en la finca del carrer Calàbria núm. 96 i carrer Torrent de la Cova, 6 d’aquesta població.

 

ANY 2016

Assabentats a la Junta de Govern Local del 11 de juliol de 2016

Donació compte Interlocutòria 13/2016 dictada pel Jutjat contenciós administratiu 6 de Barcelona en el recurs 395/2014-F interposat per la Delegació del Govern de l’estat a Catalunya, contra l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 26/03/2012, relatiu al pagament de la part proporcional de la paga extraordinària de desembre de 2012.

Assabentats a la Junta de Govern Local del 11 de juliol de 2016

Restar assabentats de la sentència núm. 193/2016 de data 1/06/2016, dictada en les actuacions del RCA 91/2015, pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 dels de Barcelona que estima parcialment la reclamació de responsabilitat, amb el núm. d’expedient de responsabilitat patrimonial 8/2014, en relació amb els danys físics produïts a causa de la caiguda el dia 29 de gener de 2014.

Assabentats a la Junta de Govern Local del 13 de juny de 2016

Es dóna compte de la Sentència núm. 346 de 23/05/2016 dictada en el recurs d’apel·lació interposat pels senyors SCA i EIGA, contra la sentència núm. 3 de 10/01/2014 dictada en el recurs contenciós administratiu 415/2011 seguit davant del Jutjat contenciós administratiu 12 de Barcelona que desestimava el recurs presentat contra l’acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de la Garriga de data 6 de setembre de 2010 de concessió de la llicència d’obra major núm. 14/2009 a la senyora ABG per l’adequació de l’edifici del carrer Calàbria, 96.

Assabentats a la Junta de Govern Local del 2 de maig de 2016

Es dóna compte de la Sentència número 223/2016 de 8 d’abril de 2016 dictada en el Recurs d’apel·lació 176/2013 interposat per l’Ajuntament de la Garriga contra la sentència de 24 de gener de 2013 dictada en el recurs contenciós administratiu 560/2010 interposat pel Colegio de Ingenieros Técnico de Obras Públicas tramitat en el Jutjat contenciós administratiu número 10, que estimava el recurs formulat contra el Decret de l’alcaldia d’aquest Ajuntament de 29 d’agost de 2011, que acordava atorgar llicència d’enderroc i construcció d’una nau industrial, condicionant-la a l’esmena de la competència del tècnic redactor del projecte d’acord amb les prescripcions que es feien constar a l’informe del Serveis Jurídics Municipals de 5 d’agost de 2011.

 

ANY 2015

Assabentats al Ple de 29 de juliol de 2015

Es dóna compte de la Sentència desestimatòria núm. 371/2015 de 28/05/2015 dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala del Contenciós Administratiu, Secció Tercera, dictada en el recurs contenciós administratiu 381/2011 (acumulat 382/2011) interposat per l’Ajuntament de les Franqueses i l’Associació plataforma antiincineradora del Congost” contra l’acord e la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de 16/12/2010 d’aprovació definitiva de la modificació puntual del PGOM de la Garriga en el sector B-8 “Sector Sud”.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 29-04-2019 10:41