La Garriga compromesa amb la transparència i el bon govern

9. Garantir una administració propera, participativa i eficient

9.1. Elaborar una estratègia de comunicació per tal de millorar i coordinar la comunicació interna i externa

   

 • Establir una estratègia comunicativa comuna que doni una visió actualitzada i entenedora de l’activitat de l’Ajuntament.
 • Elaborar una nova pàgina web municipal amb una vocació pedagògica,divulgativa i informativa.
 • Millorar el catàleg i cartes de serveis per tal que la ciutadania conegui els diferents serveis de l’Ajuntament i com fer-ne ús.
 • Revisar i adaptar els documents informatius municipals per tal que siguin comprensibles per a tothom.
 • Actualitzar la imatge corporativa de l’Ajuntament, atenint-nos a les noves eines i mitjans comunicatius existents.

9.2. Fer efectiva la transparència municipal i el retiment de comptes

  

 • Elaborar i aprovar l’Ordenança de Transparència, Govern Obert i Administració digital.
 • Generar i publicar dades amb l’objectiu del retiment de comptes de manera actualitzada.
 • Redactar i implementar el codi de conducta dels càrrecs electes i alts càrrecs de l’Ajuntament.
 • Elaborar un portal per fer un seguiment de l’estat d’execució del Pla d’Actuació Municipal (PAM).

9.3. Promoure una administració de qualitat

 

 • Redactar un protocol intern d’actuació i resposta de les peticions.
 • Adequar l’organització municipal per garantir una gestió més eficient dels recursos interns.
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 03-11-2023 15:07