Aprovació inicial normativa


Les entitats locals en general i els ajuntaments en particular tenen la capacitat de dotar-se d'un ordenament jurídic propi i autònom en el marc territorial del municipi. Aquesta capacitat normativa autònoma, que porta implícita la garantia institucional de l'autonomia local, no pot contenir preceptes contraris a les lleis i a altres disposicions generals.

El ple de la corporació, que està integrat per tots els regidors i és presidit per l'alcalde/ssa, és l'òrgan que té potestat per aprovar les ordenances i els reglaments orgànics municipals.

L'aprovació de les ordenances i els reglaments locals s'ha d'ajustar al procediment següent:

  1. Aprovació inicial del Ple.
  2. Informació pública i audiència dels interessats, per un període mínim de trenta dies, perquè puguin presentar reclamacions i suggeriments.
  3. Resolució de totes les reclamacions i els suggeriments presentats i aprovació definitiva del Ple.

En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment, l'acord inicial esdevindrà definitiu.

En aquest apartat podreu consultar totes les ordenances i reglaments municipals.

També podeu consultar les ordenances que es troben en període d'exposició pública al e-Tauler de l'Ajuntament de la Garriga.

Durant el període d'exposició pública també podeu presentar reclamacions i suggeriments presencialment o per internet a través de la seu electrònica. 


Títol Document Url
Aprovació inicial RLT de l' OAMCCertificat de Ple de data 28 d'abril del 2020, relatiu a l'aprovació de la Relació de Llocs de Treball del personal de l'OAMC Enllaç
Annex I Enllaç
Fitxes de treball Enllaç
Excel RLT Enllaç
Aprovació inicial RLT de l' AjuntamentCertificat de Ple de data 28 d'abril del 2020, relatiu a l'aprovació de la Relació de Llocs de Treball del personal de l'Ajuntament de la Garriga Enllaç
Annex I Enllaç
Fitxes de treball Enllaç
Excel RLT Enllaç
Aprovació de la modificació de la ordenança fiscal núm. T06, reguladora de la taxa per llicència o comprovació d'activitats.Certificat de Ple de data 30 de novembre de 2020 relatiu l'aprovació de la modificació de la ordenança fiscal núm. T06, reguladora de la taxa per llicència o comprovació d'activitats. Enllaç
Aprovació de les "Bases Reguladores per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva adreçada a la promoció de l'activitat econòmica i del comerç local afectat per tancament en motiu de les restriccions covid19 "Certificat de Ple en sessió extraordinària i urgent del dia 13 de novembre de 2020, relatiu a l'aprovació de les "Bases Reguladores per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva adreçada a la promoció de l'activitat econò Enllaç
Modificació Bases reguladores concessió subvencions en règim per concurrencia competitiva per adreçada a la promoció de l'activitat econòmica i del comerç local afectat pel covid19Certificat de Ple en sessió extraordinària i urgent del dia 13 de novembre de 2020, relatiu a la modificació Bases reguladores concessió subvencions en règim per concurrencia competitiva per adreçada a la promoció de l'activitat econòmica i del co Enllaç
Modificació parcial de l'Ordenança G18 reguladora de l'estalvi d'aiguaCertificat de Ple de data 28 d'octubre de 2020 relatiu a l'aprovació de la modificació parcial de l'Ordenança G18 reguladora de l'estalvi d'aigua Enllaç
Modificació parcial del "Reglament (R15) regulador del servei d'estacionament gratuït, amb horari limitat, en diverses zones del municipi de la Garriga (zona vermella)Certificat de Ple de data 28 d'octubre de 2020 relatiu a l'aprovació de la modificació parcial del "Reglament (R15) regulador del servei d'estacionament gratuït, amb horari limitat, en diverses zones del municipi de la Garriga (zona vermella) Enllaç
Modificació de l'ordenança fiscal núm. I00, general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.Certificat de Ple de data 28 d'octubre de 2020 relatiu a l'aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal núm. I00, general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals. Enllaç
Certificat de Ple de data 28 d'octubre de 2020 relatiu a l'aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal núm. I01, reguladora de l'impost de béns immobles.Certificat de Ple de data 28 d'octubre de 2020 relatiu a l'aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal núm. I01, reguladora de l'impost de béns immobles. Enllaç
Certificat de Ple de data 28 d'octubre de 2020 relatiu a l'aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal núm. I03, reguladora de l'Impost sobre vehicles de tracció mecánica.Certificat de Ple de data 28 d'octubre de 2020 relatiu a l'aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal núm. I03, reguladora de l'Impost sobre vehicles de tracció mecánica. Enllaç
Certificat de Ple de data 28 d'octubre de 2020 relatiu a l'aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal núm. I04, reguladora de l'Impost de construccions, instal·lacions i obres.Certificat de Ple de data 28 d'octubre de 2020 relatiu a l'aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal núm. I04, reguladora de l'Impost de construccions, instal·lacions i obres. Enllaç
Certificat de Ple de data 28 d'octubre de 2020 relatiu a l'aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal núm. I05, reguladora de Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.Certificat de Ple de data 28 d'octubre de 2020 relatiu a l'aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal núm. I05, reguladora de Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana. Enllaç
Certificat de Ple de data 28 d'octubre de 2020 relatiu a l'aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal núm. I06, reguladora del recàrrec sobre l'IBI dels immobles d'ús residencial que es troben desocupats amb caràcter permanent.Certificat de Ple de data 28 d'octubre de 2020 relatiu a l'aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal núm. I06, reguladora del recàrrec sobre l'IBI dels immobles d'ús residencial que es troben desocupats amb caràcter permanent. Enllaç
Certificat de Ple de data 28 d'octubre de 2020 relatiu a l'aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal núm. T01, reguladora de la taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública.Certificat de Ple de data 28 d'octubre de 2020 relatiu a l'aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal núm. T01, reguladora de la taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública. Enllaç
Certificat de Ple de data 28 d'octubre de 2020 relatiu a l'aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal núm. T03, reguladora de la taxa per a l'estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipals.Certificat de Ple de data 28 d'octubre de 2020 relatiu a l'aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal núm. T03, reguladora de la taxa per a l'estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipals. Enllaç
Certificat de Ple de data 28 d'octubre de 2020 relatiu a l'aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal núm. T08, reguladora de les taxes per la prestació del servei de gestió de residus municipals.Certificat de Ple de data 28 d'octubre de 2020 relatiu a l'aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal núm. T08, reguladora de les taxes per la prestació del servei de gestió de residus municipals. Enllaç
Certificat de Ple de data 28 d'octubre de 2020 relatiu a l'aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal núm. T15, reguladora de la taxa de clavegueram.Certificat de Ple de data 28 d'octubre de 2020 relatiu a l'aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal núm. T15, reguladora de la taxa de clavegueram. Enllaç

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 11-12-2019 15:25