Sol·licitud tarifació progressiva Escola Bressol Municipal Les Caliues

La tarifació progressiva de l’escola bressol municipal és un sistema de preus públics, distribuïts en 9 trams, que garanteix l’equitat i la igualtat d’oportunitats, en l’accés al servei.

Aquesta ve determinada per la renda familiar que es calcula amb els ingressos de la unitat familiar, les despeses d’habitatge i el número de membres de la unitat.

La tarifació progressiva de l’Escola Bressol Municipal Les Caliues s’aplicarà als infants matriculats a l’escola, empadronats a la Garriga.
Als infants inscrits no empadronats a la Garriga se'ls aplicarà el tram 9. 

Termini per a presentar la sol·licitud per al curs 2023/24: durant el període de matriculació, del 16 al 22 de juny de 2023

 

Cada curs s’haurà de tornar a sol·licitar. Perquè sigui d’aplicació a partir de setembre, caldrà fer la sol·licitud en el moment de la matrícula (juny). Si la situació econòmica familiar pateix un canvi substancial durant el curs, es podrà tornar a presentar nova sol·licitud.

La sol·licitud es podrà presentar en qualsevol moment del curs, tenint en compte que el tram atorgat s’aplicarà a partir de la resolució de l’acord, tenint en compte els terminis de cobrament de rebuts, i serà d’aplicació fins a la finalització del curs. No tindrà efectes retroactius.

Qui el pot demanar?

La tarifació progressiva de l'Escola Bressol Municipal Les Caliues s'aplicarà als infants matriculats a l'escola, empadronats a la Garriga
Als infants inscrits no empadronats a la Garriga se'ls aplicarà el tram 9.

Quan es dóna resposta?

La Junta de Govern Local estudiarà les sol·licituds presentades, la valoració de cadascuna i resoldrà la concessió indicant el tram que correspon.

La resolució es notificarà per escrit a les persones interessades.

Documentació necessària?

 Formulari específic de sol·licitud

 El conveni o la sentència de divorci/separació. En cas que estigui en tràmit, cal presentar un document que acrediti aquesta situació (justificant d'interposició de la demanada, document notarial...)

 En cas que s'hagi establert el pagament d'una pensió, però que no es passi, s'ha d'acreditar la denúncia d'aquest fet. Si no es porta el document, es comptarà la pensió com un ingrés.

 El darrer rebut de la hipoteca o del lloguer de l'habitatge on resideixi la persona beneficiària, si és el cas.

 En el cas de persones perceptores de la renda garantida de ciutadania, el certificat acreditatiu on indiqui l'import rebut.

 En el cas d'estar afectat per un expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) el certificat d'empresa en què s'acrediti que la persona sol·licitant està inclosa en un ERTO

 En el cas de persones treballadores autònoms: beneficis i pèrdues del treball per compte, moviments bancaris i declaració jurada d'ingressos.

 En el cas de persones treballadores fixes o temporals que la seva situació econòmica hagi patit un canvi substancial respecte a la darrera declaració de renda: els fulls de salari o certificat equivalent dels últims 6 mesos on consti els ingressos percebuts.

 En el cas de no poder acreditar alguna de les circumstàncies anteriors Declaració responsable on s'especifiqui: els ingressos de tots els membres de la unitat familiar i moviments bancaris dels últims 6 mesos de tota la unitat familiarCanals de tramitació

PresencialmentOficina d'Atenció a la CiutadaniaPlaça de l'Església, 208530 - La Garriga (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet

Preu

Tarificació progressiva recollida a l'Annex II de l'Ordenança P08 reguladora del preu públic del servei d'Escola Bressol

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 25-01-2024 13:02