Devolució de fiances

Sol·licitud de devolució de fiances dipositades en el moment d’atorgar-se una llicència d’obres.

Observacions:
La fiança de vial no es podrà informar favorablement si no ha transcorregut 6 mesos des de la data de finalització de les obres (la que consta en el certificat final d’obres). Pel que fa a les fiances de runes no s’admeten els albarans de recollida o dipòsit del transportista, documents privats. La fiança d'urbanització no es podrà informar favorablement fins transcorregut un any de l'acta de recepció de les obres.

Qui el pot demanar?

La persona que va dipositar la fiança.


Canals de tramitació

TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet

Preu

La taxa per l'atorgament de la llicència es regula en l'ordenança municipal T06 Ordenança reguladora de la taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en materia d'urbanisme.

ÀMBITS TEMÀTICS

Documents adjunts

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 27-02-2021 09:19