Convocatòria de subvencions a les entitats juvenils i grups no formals sense afany de lucre per a la realització d'activitats o actuacions de caire juvenil durant l'any 2024

 

Termini de sol·licitud: Del 22/03/2024 al 22/04/2024 (ambdós inclosos).

Subvenció destinada a finançar activitats o projectes per a joves, amb els objectius següents:

  • Fomentar les iniciatives juvenils.
  • Col·laborar en potenciar i mantenir els projectes de les entitats juvenils que tenen per objecte proporcionar espais de lleure i oci per a joves
  • Fomentar el paper de les entitats juvenils com a entitats que ofereixen serveis a la població jove del municipi.
  • Potenciar i col·laborar amb els projectes proposats pel jovent del municipi.

Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria, s’hauran de destinar a finançar projectes/activitats desenvolupats/ades al llarg del període que comprèn des del 1 de novembre del 2023 al 31 d’octubre del 2024.

Qui el pot demanar?

Entitats legalment constituïdes que estiguin inscrites al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i al registre d'entitats de l'Ajuntament de la Garriga que tinguin entre els objectius de la seva entitat la realització d'activitats o actuacions de caire juvenil durant l'any 2023.

Quan es dóna resposta?

El termini serà, com a màxim, de tres mesos a comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.

Documentació necessària?

 Formulari específic de sol·licitud

 Escriptura de constitució o estatuts de l'entitat (en el cas de que hi hagi hagut alguna modificació i no s'hagi notificat amb anterioritat)

 Poders de representació i/o certificat expedit pel/per la Secretari/ària de l'entitat que acrediti la representació legal de la persona sol·licitant (en el cas de que hi hagi hagut alguna modificació i no s'hagi notificat amb anterioritat)

 Fitxa de l'activitat o projecte (s'ha de presentar un model per cada activitat)

 Assegurança de Responsabilitat Civil de l'entitat i rebut conforme està al corrent de pagament.

 Pla d'igualtat de l'entitat (si es disposa)

 Acreditació de la realització per part d'algun membre de l'entitat de cursos o jornades de formació en matèria d'igualtat i/o diversitat afectiva, sexual i de gènere (si es disposa)

 Còpia del llibre les persones associades (si es disposa)Canals de tramitació

TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 21-03-2024 10:32