Comunicació prèvia d'establiments no permanents desmuntables.

Les persones o empreses interessades en l’obertura d’un establiment no permanent desmuntable, han de posar en coneixement de l’ajuntament els requisits o elements relatius a l’obertura d’un establiment d’aquest tipus on es preveu celebrar espectacles públics o activitats recreatives.

Qui el pot demanar?

La persona física o jurídica que vol obrir un establiment, local o construcció, no permanent desmuntable, per a realitzar-hi espectacles públics o activitats recreatives. Es podrà fer a través de representant legal, amb declaració de la representació amb la qual s'actua.

Documentació necessària?

 Comunicació prèvia d'acord amb el model normalitzat, acompanyada de la documentació que es detalla en aquest punt.

 Declaració responsable del fet que l'establiment o l'activitat compleix els requisits establerts per l'Ordenança i la normativa vigent d'aplicació.

 Autorització per a l'ocupació del domini públic on es volen ubicar les instal·lacions no permanents desmuntables

 Declaració responsable de la persona titular de la disponibilitat de la finca, si és el cas.

 Informe i certificació de la Generalitat en matèria d'incendis, d'acord amb el que disposa l'article 23 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer.

 Autorització d'abocament a la llera pública o al mar, si és el cas.

 Declaració responsable de la contractació d'una d'assegurança de responsabilitat civil que cobreixi el risc i en la qual es faci constar les quanties contractades, acompanyada del rebut vigent.Canals de tramitació

TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet

Preu

La taxa que estableixi l'ordenança fiscal.
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 02-05-2019 17:27