Comunicació prèvia de modificació no substancial d'un establiment i/o un espectacle o activitat recreativa

És el tràmit a través del qual la persona o empresa titular d'una activitat que disposa de llicència o comunicació prèvia vigent, posa en coneixement de l’Ajuntament que procedeix a realitzar-hi una modificació no substancial.

Qui el pot demanar?

La persona física o jurídica titular d'una activitat o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s'actua.

Quan es dóna resposta?

No hi ha termini de resolució. Les comunicacions presentades d'acord amb el que estableix la normativa vigent, són eficaces des de la seva entrada al Registre general de l'Ajuntament, moment a partir del qual es pot exercir l'activitat comunicada. La presentació de la comunicació faculta a l'Ajuntament per a verificar la conformitat de les dades que s'hi contenen.
Un cop efectuada la comunicació per part del titular de l'activitat, l'Ajuntament la inscriurà al Registre municipal d'activitats. A l'esmentat Registre hi constarà que l'activitat ha estat comunicada i, en conseqüència, que ha iniciat el seu funcionament.

Documentació necessària?

 Document de comunicació prèvia d'aquesta modificació no substancial d'acord amb el model normalitzatHa d'incloure: · Que en cas d'actuar com a representant legal, es disposa de tots els poders necessaris per presentar la comunicació i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions. · Que les dades consignades en la comunicació són certes, així com tota la documentació que s'adjunta. · Que es disposa de la pòlissa o el contracte d'assegurances o altres garanties que cobreixen la responsabilitat d'acord amb les característiques de l'establiment o de l'activitat modificada, amb els imports especificats en el Decret 112/2010, de 31 d'agost. Cal que s'adjunti la còpia del rebut vigent.

 Documentació tècnica, presentada en forma de memòria o estudi ambiental, requerida per la normativa sobre sorolls, escalfament, contaminació acústica, residus i vibracions.O, en tot cas, la que determini la normativa sobre prevenció i control ambiental segons correspongui en funció de les característiques de l'establiment i de les activitats a desenvolupar-hi.

 Llicències, autoritzacions o concessions relatives a la utilització o aprofitament de béns del domini públic, si escau (referència a aquestes, si les atorga l'Ajuntament).

 Acreditació d'haver obtingut la llicència d'obres o d'haver presentat la comunicació prèvia d'obres quan procedeixi.

 En matèria de seguretat:- Document acreditatiu d'haver realitzat el control preventiu en matèria d'incendis i el certificat de l'acte de comprovació favorable en matèria d'incendis si es tracta d'activitats incloses als annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010. - Certificat de l'acte de comprovació favorable en matèria d'incendis emès per una entitat col·laboradora de l'Administració o la seva referència si aquest ha estat emès pels serveis tècnics municipals si es tracta d'activitats, instal·lacions o establiments incloses a l'annex II d'activitats amb risc d'incendis de l'Ordenança d'intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives.

 Declaració responsable en matèria de salut alimentària si és un establiment afectat pel Reial Decret 191/2011, de 18 de febrer, sobre Registre General Sanitari d'Empreses Alimentàries i Aliments (si escau).Canals de tramitació

TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet

Preu

La taxa que estableixi l'ordenança fiscal
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 27-02-2021 09:14