RG0 Reglament orgànic municipal (ROM)

Havent estat adoptat en sessió plenària de data 19 de desembre de 2018 , l'acord d'aprovació inicial del Reglament Orgànic Municipal, i en no haver-se presentat reclamacions durant el termini d'exposició al públic, queda automàticament elevat a definitiu el mateix, el text íntegre del qual es fa públic, en compliment de l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, article 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 65 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis de les entitats locals.

Publicat el seu text íntegre en el BOPB d’11 de març de 2019 i  una referencia d’aquets al DOGC número 7834 de data 19 de març de 2019.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 21-10-2020 10:36