El ple del mes d'octubre se celebra aquest dimecres

Última revisió 17-10-2022 10:02
18/10/2022

El ple del mes d'octubre, en què es debatrà l'aprovació de les ordenances fiscals, se celebra aquest dimecres, dia 19, a les 19 hores, a la sala polivalent de Can Luna.

El ple es podrà escoltar en directe a través de Ràdio Silenci. Al final, comptarà amb un espai per a preguntes del públic.

Ordre del dia:

 1. Aprovació acta de la sessió anterior, corresponent al Ple de 28 de setembre de 2022
 2. Donar compte al Ple de l'ajuntament dels decrets, resolucions de l'alcaldia i acords de la JGL.
 3. Declaració institucional en referencia al Pla pel qual es regula el conjunt de mesures antifrau a implementar per l'Ajuntament de la Garriga, en el marc del sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
 4. Aprovació fitxa 3.1.5 de fiscalització limitada prèvia de requisits bàsics.
 5. Aprovació de la modificació de crèdit número 2022/39. Modalitat suplement de crèdit finançat amb baixes de crèdit.
 6. Aprovació de la modificació de l’ordenança I00, general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.
 7.  Aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal I01, reguladora de l’Impost sobre béns immobles.
 8. Aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal I02, reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques.
 9. Aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal I03, reguladora de L’impost sobre vehicles de tracció mecànica.
 10. Aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal I04, reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
 11. Aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal I05, reguladora de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana..
 12. Aprovació de la modificació de l’ordenança C00, general reguladora de les contribucions especials.
 13. Aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal T06, reguladora de la taxa  per llicències o la comprovació d’actes o actuacions comunicades en matèria d’urbanisme.
 14. Aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal T08, reguladora de la taxa per la prestació del Servei de gestió de residus municipals.
 15. Aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal T10, reguladora de la taxa per  expedició de documents administratius.
 16. Aprovació de la modificació de l’ordenança P08 reguladora del preu públic del Servei d’escola bressol municipal les Caliues.
 17. Aprovació de la modificació de l’ordenança P09, reguladora del preu públic per la prestació del Servei de teleassistència.
 18. Aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbanística del municipi de la Garriga referent al sector B5 Can Violí.
 19. Ratificació de la modificació d'estatuts del Consorci Besòs Tordera.
 20. Moció, que presenta el grup municipal del PSC-CP,  amb l'adhesió dels regidors no adscrits, Sr. Pubill, Sr. Esteban, Sr. Bernaldo i Sra. Grau, amb motiu del dia  de record i homenatge a les víctimes de  la Guerra Civil i la Dictadura.
 21. Moció, que presenta el grup municipal de la CUP de la Garriga, sobre els drets sexuals i reproductius.
 22. Precs i preguntes.

Et pot interessar