Servei de tramitació d'ajuts

Aquest servei assessora sobre els ajuts existents d'habitatge.

 • Ajut municipal econòmic per a facilitar l’accés a l’habitatge: és un ajut de l’ajuntament per ajudar a fer front a les despeses que comporten la formalització d’un nou contracte de lloguer: fiances, garanties, dipòsits, honoraris immobiliària, mudances o altes subministraments.
 • Ajuts de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. Tot i ser ajuts de la Generalitat es tramiten a l’Ajuntament de la Garriga.
 • Subvenció per el pagament del lloguer: Convocatòria anual d’ajuts econòmics per el pagament del lloguer. Tràmit
 • Subvenció per el pagament del lloguer per a persones majors de 65 anys: Convocatòria anual d’ajuts econòmics per el pagament del lloguer per a persones grans.
 • Prestacions econòmiques d’especial urgència per a l’habitatge:
  • Prestació per el pagament de deutes de lloguer: ajut econòmic per a cobrir deutes de lloguer de fins a 12 mesos amb un topall de com a màxim 3.000,00 € de deute. La tramitació d’aquest ajut inclou la mediació amb la propietat.
  • Prestació per el pagament de quotes hipotecàries: ajut econòmic per a cobrir deutes d’hipoteca de fins a 12 mesos amb un màxim de 3.000,00 € de deute. La tramitació d’aquest ajut implica la mediació amb la entitat financera.
  • Prestació per atendre situacions de pèrdua d’habitatge: les persones sol·licitants d'aquest ajut han d’acreditar la situació de pèrdua de l’habitatge i trobar-se en algun d’aquestes supòsits
   • Processos de desnonament per manca de pagament, per expiració del termini legal del contracte i per execució hipotecària.
   • Altres processos reconeguts en què s’hagi perdut l’habitatge amb títol legal com en els casos de dació en pagament.
   • Dones que es troben en situació de violència masclista.
 • L’import de la prestació s’estableix en el 60% de la renda anual de l’habitatge, amb un límit de 3.600,00 € per habitatge. També hi ha un ajut amb un import màxim de 750,00 € per a despeses de fiança i accés a l’habitatge.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 16-12-2020 14:47