Servei d'atenció a la infància de 0-3 anys

L’escola bressol municipal Les Caliues imparteix el primer cicle d’educació infantil, de caràcter no obligatori, adreçat a infants d’edats compreses entre els quatre mesos i els tres anys, amb l’objectiu principal de promoure el seu desenvolupament personal en tots els àmbits.

L’escola disposa d’un projecte educatiu de centre, que és l’instrument que permet ordenar i donar sentit i coherència a tota l’activitat educativa del centre. A partir d’aquest, l’equip educatiu adapta les activitats educatives a les particularitats de cada infant, amb la finalitat d’oferir una atenció personalitzada amb atenció a la diversitat.

Es disposa així mateix d’un Pla Anual de Centre on es concreta l’organització de l’escola: calendari, horaris, serveis prestats, organització de l’equip educatiu, o el pla de treball amb les famílies entre altres temes. 

Per atenció a la diversitat es disposa de la figura d’una psicopedagoga i es treballa conjuntament amb el CDIAP (Centres de desenvolupament infantil i atenció precoç).

El treball amb les famílies es concreta en la realització d’activitats conjuntes com els tallers familiars, els cafès pedagògics i propostes de participació a l’aula.

Es realitzen projectes de treball en xarxa amb la biblioteca municipal, les escoles de primària i altres entitats, com per exemple, el projecte intergeneracional amb l’Asil Hospital de la Garriga.

Quin cost té?

Preus públics aprovats per l'òrgan competent i publicats a l'Ordenança municipal corresponent. Es pot sol·licitar tarifació social.

Qui pot demanar-ho?

Qualsevol infant des de 4 mesos fins als 3 anys, segons normativa d'inscripció establerta pel Departament d'Educació.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 29-04-2019 16:40