Pla Especial de Protecció del Patrimoni

El Pla General d’Ordenació Urbana de la Garriga aprovat l’any 2001 preveia la necessitat de redactar un Pla Especial de Protecció del Patrimoni per actualitzar i regular tots els aspectes referents al Patrimoni del municipi.

La redacció del PEPP es va adjudicar a l’equip format per Francesc Garcia, Manuel Giralt, Jordi Rogent i Jordi Tasias, arquitectes, i Lourdes Mateo, historiadora.

La documentació del Pla es composa d’una memòria, la normativa, la fitxa de cadascun dels elements i els plànols de localització dels elements.

Es diferencien tres tipus d’elements –arquitectònics, arqueològics i vegetals- i, dins de cada tipus, s’estableixen diverses categories de protecció. El nombre d’elements inclosos al llistat del patrimoni arquitectònic és de 221, el d’elements arqueològics és de 87 i el d’elements naturals, de 90. Això fa que el total d’elements inclosos al Pla Especial de Protecció del Patrimoni sigui de 398.

L’equip redactor va elaborar també una proposta de modificació del PGOU vigent que inclou aquells casos en què, per a l’aplicació de les disposicions del Pla Especial, es fa necessària l’adequació de la normativa urbanística.

El PEPP va ser aprovat definitivament al Ple municipal del 19 de juliol de 2007.

Podeu consultar el pla a l'àrea de Patrimoni de l'Ajuntament de la Garriga (Ajuntament de la Garriga. 4a planta. Plaça de l'Església, 2 08530 La Garriga) o al web del Registre de planejament urbanístic de Catalunya.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 28-05-2019 15:47