Sol·licitud de tarifa reduïda sobre les quotes mensuals del servei de l'Escola Municipal de Música (EMM)

Reduccions sobre les quotes mensuals dels serveis de l’EMM, amb l’objectiu de garantir el dret de qualsevol família a accedir al centre, tot promovent criteris d’equitat, igualtat d’oportunitats i d’inclusió social, alhora facilitar la conciliació laboral de les famílies.

Les tarifes reduïdes s’aplicaran sobre les quotes mensuals dels estudis i tallers anuals de l’EMM.

Si una persona obligada al pagament de la quota reuneix les obligacions per gaudir de més d’una reducció, només se li aplicarà la que li resulti més beneficiosa.

Es pot consultar tota la informació a l’Ordenança municipal núm. P01, reguladora dels preus públics pels serveis de l’EMM.

Qui el pot demanar?

-Famílies, empadronades a la Garriga, amb més d'un membre de la unitat familiar cursant estudis i/o tallers anuals a l'EMM (reducció del 25% de la quota mensual, per a cadascun dels membres).

-Persones jubilades, pensionistes i/o que hagin complert els 65 anys (reducció del 50% de la quota mensual).

Quan es dóna resposta?

Per Junta de Govern Local o per Resolució d'Alcaldia s'estudiarà les sol·licituds presentades, la valoració de cadascuna i es resoldrà la concessió o denegació de la reducció de la tarifa. La resolució es notificarà per escrit a les persones interessades.

La concessió de la reducció tindrà efectes des de la data del registre d'entrada de la sol·licitud, tenint en compte els terminis de cobrament de rebuts. No tindrà efectes retroactius.

Documentació necessària?

 Formulari específic de sol·licitud

 Per a les persones jubilades i/o pensionistes, document acreditatiu d'aquesta circumstància.Canals de tramitació

PresencialmentOficina d'Atenció a la CiutadaniaPlaça de l'Església, 208530 - La Garriga (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Per a la tramitació telemàtica, s'hauran de complimentar els camps de la instància genèrica, adjuntar el formulari específic de sol·licitud degudament complimentat i tota la documentació requerida a l'apartat "Documentació necessària?".

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 19-12-2022 18:37