Sol·licitud de tarifa reduïda o tarifació social sobre les quotes del servei de l'Escola Municipal d'Educació (EME)

Reduccions sobre les quotes dels serveis de l’EME, amb l’objectiu de garantir el dret de qualsevol família a accedir al centre, tot promovent criteris d’equitat, igualtat d’oportunitats i d’inclusió social, alhora facilitar la conciliació laboral de les famílies.

Tant les tarifes reduïdes com la tarifació social s’aplicaran sobre les quotes dels cursos anuals de l’EME, així com també als monogràfics.

Si una persona obligada al pagament de la quota reuneix les obligacions per gaudir de més d’una reducció, només se li aplicarà la que li resulti més beneficiosa.

Es pot consultar tota la informació a l’Ordenança municipal núm. P04, reguladora dels preus públics pels serveis de formació i altres activitats culturals.

Qui el pot demanar?

-Tarifes reduïdes:
*Famílies, empadronades a la Garriga, amb més d'un membre de la unitat familiar cursant alguna activitat formativa a l'EME (reducció del 25% de la quota, per a cadascun dels membres).
*Persones jubilades, pensionistes i/o que hagin complert els 65 anys (reducció del 50% de la quota).

-Tarifació social: podran sol·licitar-ho les persones, empadronades a la Garriga, amb una renda personal mensual que no superi els llindars màxims establerts a l'Ordenança Municipal núm. P04, reguladora dels preus públics pels serveis de formació i altres activitats culturals.

Quan es dóna resposta?

Per Junta de Govern Local o per Resolució d'Alcaldia s'estudiarà les sol·licituds presentades, la valoració de cadascuna i es resoldrà la concessió o denegació de la reducció de la tarifa. La resolució es notificarà per escrit a les persones interessades.

La concessió de la reducció tindrà efectes des de la data del registre d'entrada de la sol·licitud, tenint en compte els terminis de cobrament de rebuts. No tindrà efectes retroactius.

Documentació necessària?

 Per a les persones jubilades i/o pensionistes, document acreditatiu d'aquesta circumstància.

 Formulari específic de sol·licitud

 Certificat d'empresa d'ingressos rebuts durant l'any anterior de tots els membres de la unitat familiar, en el cas de no presentar Declaració de l'Impost de l'IRPF.

 Justificant de pagament de lloguer o hipoteca on consti l'import mensualCanals de tramitació

PresencialmentOficina d'Atenció a la CiutadaniaPlaça de l'Església, 208530 - La Garriga (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Per a la tramitació telemàtica, s'hauran de complimentar els camps de la instància genèrica, adjuntar el formulari específic de sol·licitud degudament complimentat i tota la documentació requerida a l'apartat "Documentació necessària?".

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 19-12-2022 18:36