Sol·licitud targeta d'armes d'aire o gas comprimit

Targeta per a ús i tinença d’armes de 4a categoria:

  • 4.1 Targeta d’armes tipus A : Carabines i pistoles de tir semiautomàtic i de repetició, i revòlvers de doble acció, accionades per aire o gas comprimit no asimilables a escopetes.
  • 4.2 Targeta d’armes tipus B: Carabines i pistoles, d’ànima llisa o ratllada, i d’un sol tret, i revòlvers d’acció simple, accionades per aire o gas comprimit no asimilables a escopetes.
  • Les targetes d'armes són concedides i retirades, en el seu cas, per l'Alcalde/ssa del municipi, prèvia consideració de la conducta i antecedents del sol·licitant.
  • La seva validesa restarà limitada als respectius termes municipals.

Què es rep?
Targeta d'armes d'aire o gas comprimit.

Altres Informacions d'interès:

  • Una vegada concedida la llicència, cal recollir-la al servei de la Policia Local de 9 a 14 hores prèvia presentació de l’arma.
  • Cada targeta admet l'autorització fins a sis armes.

 Podeu concertar CITA PRÈVIA per ser atesos presencialment a l'Oficina d'atenció a la Ciutadania a través de https://citaprevia.ubintia.com/lagarriga/#nbb o trucant al 93 860 50 50.

Qui el pot demanar?

Les persones que sol·liciten el permís han de tenir més de 14 anys.
El tràmit de sol·licitud el pot fer qualsevol altra persona que no sigui l'interessat, sempre i quan porti el DNI del sol·licitant i tota la documentació necessària signada per aquest.

Documentació necessària?

 Sol·licitud segons model normalitzat

 DNI

 Documentació tècnica de l'arma, que ha d'especificar-ne:- Número d'identificació - Característiques tècniques

 Imprès Targeta d'armes que es pot adquirir als estancs o a la mateixa armeria

 Certificat d'antecedents emès per l'Oficina de Certificats del Ministeri de Justícia A Catalunya s'haurà d'obtenir a la Delegació Territorial del Ministeri de Justícia, C. Garcilaso, 123 de Barcelona, Tel. 93 351 53 81 (matins de 9 a 14h i tardes de dilluns a dijous de 15.30 a 17.30h). Caldrà presentar el DNI en vigor i el document 790 de pagament de taxes (3,70€) que es pot obtenir a qualsevol oficina del Registre Civil o bé al portal web: www.mjusticia.es

 Els menors entre 14 i 18 anys han de dur autorització paterna degudament signada.Canals de tramitació

PresencialmentComissaria de la Policia Local Carrer Centre, 608530 - La Garriga (Barcelona)Oficina d'Atenció a la CiutadaniaPlaça de l'Església, 208530 - La Garriga (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Per a la tramitació telemàtica, s'hauran de complimentar els camps de la instància genèrica, adjuntar el formulari específic de sol·licitud degudament complimentat i tota la documentació requerida a l'apartat "Documentació necessària?".

Preu

El que estableixen l'ordenança reguladora de la taxa per expedició de documents administratius ( Article 7 de l'Ordenança Fiscal T10, Expedició d'informes o certificacions policials a instància de part 10.20 €)
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 18-07-2023 11:31