Llicència d'obres

Obres que per la seva complexitat, necessiten d’un projecte detallat. 

El tipus d'obres que es podran realitzar per tant són:

 • Moviments de terres i murs de contenció.
 • Construcció d’edificis de nova planta i intervenció en edificis existents que segons la LOE requereixin projecte tècnic (obra nova, reforma variació distribució interior, ampliacions, edificis catalogats).
 • Enderroc total o parcial.
 • Rehabilitació de façanes mitjançant ús de bastides d’alçada superior a 3 m.
 • Canvi d’ús (a residencial).
 • Instal·lació de construccions auxiliars, cases prefabricades i piscines.
 • Actuacions en edificis catalogats.
 • Instal·lació energia, aigua, sanejament, telefonia, plaques solars, perforació pous o similars (companyies de serveis)
 • Actuacions a la via pública (adequació guals, connexió al clavegueram,...)
 • Usos i obres provisionals.
 • Actuacions en sòl no urbanitzable no emparats en un projecte d’actuació específica.

 

 Podeu concertar CITA PRÈVIA per ser atesos presencialment a l'Oficina d'atenció a la Ciutadania a través de https://citaprevia.ubintia.com/lagarriga/#nbb o trucant al 93 860 50 50.

Qui el pot demanar?

Els propietaris o els promotors de l'obra

Quan es dóna resposta?

INFORMACIÓ DELS TERMINIS DE RESOLUCIÓ I EFECTES DEL SILENCI ADMINISTRATIU

D'acord amb l'article 21 de la Llei 39/2015, de l'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, us informo del següent:

a. L'expedient es considera iniciat des de la data en que la sol·licitud hagi tingut entrada en el registre electrònic de l'Ajuntament per a la seva tramitació.
Aquesta data és la que consta en la còpia de la vostra sol·licitud.

b. Les llicències respecte de les quals la normativa reguladora exigeix projecte, s'han d'atorgar o denegar de manera motivada en el termini de dos mesos.
En qualsevol cas, el còmput del termini anterior resta suspès durant el temps que es concedeix al sol·licitant per a l'esmena de deficiències o per la petició d'informes preceptius d'altres organismes.

c. Si finalitza el termini esmentat sense que s'hagi dictat ni notificat de forma expressa la resolució corresponent, podeu entendre estimada per silenci administratiu la vostra sol·licitud excepte quan es refereixi a algun dels següents supòsits següents en sòl no urbanitzable en què el silenci administratiu és de sentit negatiu (art. 11.4 del Reial decret legislatiu 7/2015, pel que s'aprova el text refós de la Llei de sòl i rehabilitació urbana):
· Moviments de terres i explanacions.
· Obres d'edificació, construcció i implantació d'instal·lacions de nova planta.
· Ubicació de cases prefabricades i instal·lacions similars, provisionals o permanents.
· La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva en terrenys incorporat a processos de transformació urbanística que, per les seves característiques, puguin afectar el paisatge.

El silenci administratiu també és de sentit negatiu quan l'estimació de la sol·licitud tingui com a conseqüència que es transfereixin al sol·licitant o a tercers facultats relatives al domini públic o al servei públic. Tampoc es podran considerar adquirides per silenci administratiu facultats en contra de la legislació urbanística o del planejament vigent d'acord amb l'article 5.2 del TRLU.

Documentació necessària?

 Instància específica de sol·licitud.

 Projecte bàsic o projecte executiu visat

 Assumeix de direcció

 Nomenament de contractista.

 Justificant d'entrega del projecte de infraestructura comuna de telecomunicacions, si s'escau

 Document acreditatiu d'haver efectuat la liquidació de la taxa segons Ordenança T06

 En el cas de representació legal de la persona sol·licitant, poders de representació i/o documentació que l'acrediti.

  En el cas de llicències d'usos i obres provisionals:- Memòria descriptiva i justificativa del caràcter provisional dels usos i les obres així com de les obres necessàries per reposar la situació que s'alteri al seu estat original, amb indicació dels pressupostos d'execució de les obres provisionals i de reposició. - Identificació precisa de la finca afectada pels usos i les obres, amb indicació de la seva referència registral i cadastral - Descripció i representació gràfica de les obres provisionals, amb indicació dels serveis urbanístics existents i els que calgui implantar, incloses les obres de connexió corresponents. - Escrits dels titulars dels drets de propietat i ús relacionats directament amb els usos i les obres provisionals, en virtut de qualsevol negoci jurídic, relatius a: a) L'acceptació expressa de cessar els usos i desmuntar o enderrocar les obres que s'autoritzin, així com de reposar la situació que s'alteri al seu estat original, quan ho acordi l'administració actuant, sense dret a percebre indemnització per aquests conceptes, inclosa la finalització eventual dels contractes d'arrendament o qualsevol altre negoci jurídic al qual estiguin vinculats. b) El compromís exprés d'advertir, per escrit, del caràcter de provisionalitat dels usos i obres que s'autoritzin i dels seus efectes quan formalitzin qualsevol negoci jurídic amb terceres persones en virtut del qual els transmetin els drets respectius de propietat o ús corresponents als usos i les obres provisionals que s'autoritzin.

 Document d'acceptació signat per un gestor de residus autoritzat per garantir el correcte destí dels residus separats per tipus.Canals de tramitació

PresencialmentOficina d'Atenció a la CiutadaniaPlaça de l'Església, 208530 - La Garriga (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Per a la tramitació telemàtica, s'hauran de complimentar els camps de la instància genèrica, adjuntar el formulari específic de sol·licitud degudament complimentat i tota la documentació requerida a l'apartat "Documentació necessària?".

Preu

ICIO: segons Ordenança I04, impost sobre construccions, instal·lacions i obres. Fiances: segons Ordenança T06, reguladora de les taxes per llicències urbanístiques
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 29-01-2024 11:28