Llicència de parcel.lació

Llicència municipal per dividir una o vàries finques. Es coneix també com a llicència de segregació. 

Què es lliura?
Un certificat de l'atorgament de la llicència i una còpia segellada del projecte de parcel.lació.

 

Podeu concertar CITA PRÈVIA per ser atesos presencialment a l'Oficina d'atenció a la Ciutadania a través de https://citaprevia.ubintia.com/lagarriga/#nbb o trucant al 93 860 50 50.

Qui el pot demanar?

La propietat de la finca

Quan es dóna resposta?

Un mes

Documentació necessària?

 Cal presentar instància de sol·licitud

 Nota simple o certificació registral de la finca, on hi consti la descripció de la finca o edificació, amb indicació de la data d'expedició.

 Dos exemplars del projecte de parcel·lació.El projecte ha d'incloure: 1. Plànol parcel·lari de la finca o finques inicials, sobre la base del planejament aplicable. Caldrà indicar-hi les edificacions existents. 2. Plànol parcel·lari de les finques finals, sobre la base del planejament aplicable. 3. Memòria descriptiva de la finca inicial. 4. Memòria descriptiva de les finques finals, amb la justificació del compliment del planejament aplicable. El projecte ha d'estar redactat per Arquitecte o Arquitecte Tècnic.

 Pro forma de l'escriptura pública de parcel·lació.Canals de tramitació

PresencialmentOficina d'Atenció a la CiutadaniaPlaça de l'Església, 208530 - La Garriga (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Per a la tramitació telemàtica, s'hauran de complimentar els camps de la instància genèrica, adjuntar el formulari específic de sol·licitud degudament complimentat i tota la documentació requerida a l'apartat "Documentació necessària?".

Preu

Segons Ordenança T06, reguladora de la taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 13-07-2023 14:34