Justificació de les aportacions als grups municipals

 

L’article 73 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, disposa que als efectes de la seva actuació corporativa, els membres de les corporacions locals es constituiran en grups polítics, i que el Ple de la Corporació, amb càrrec als pressupostos anuals, podrà assignar-los una dotació econòmica.  La base 44 bis de les d’execució del pressupost per a l’exercici 2021 complementa la regulació dels requisits i restriccions a què estan subjectes aquestes aportacions, i també la manera com hauran de justificar-se.

Qui el pot demanar?

Les persones representats dels grups municipals que perceben aportacions a càrrec del pressupost municipal.

Quan es dóna resposta?

Aquest procediment no requereix resposta per part de l'Ajuntament.

Documentació necessària?Canals de tramitació

TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Per a la tramitació telemàtica, s'hauran de complimentar els camps de la instància genèrica, adjuntar el formulari específic de sol·licitud degudament complimentat i tota la documentació requerida a l'apartat

Preu

Tràmit no subjecte a taxes

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 18-11-2021 09:19