Inscripció al Registre Municipal d'Unions Civils (o parelles de fet )

Legalització de la convivència comuna com a parella estable.

Podeu concertar CITA PRÈVIA per ser atesos presencialment a l'Oficina d'atenció a la Ciutadania a través de https://citaprevia.ubintia.com/lagarriga/#nbb o trucant al 93 860 50 50.

Qui el pot demanar?

Les parelles residents a la Garriga i empadronades al mateix domicili amb dos anys de convivència comuna.

Documentació necessària?

 Sol·licitud d'inscripció al registre d'unions civils (o parelles de fet)

 DNI dels dos membres de la parella.

 Certificat/Volant d'empadronament en el domicili comú.

 Declaració jurada responsable de cadascun dels dos sol·licitants on s'expressi que compleix tots els requisits que estableix l'article 4 del Reglament regulador del Registre Municipal d'Unions Civils de l'Ajuntament de la Garriga.

 Escriptura de propietat o contracte de lloguer de l'habitatge.

 (Opcional) Conveni regulador de les relacions personals i patrimonials de la parella, si es desitja que en quedi constància en el registre.Canals de tramitació

PresencialmentOficina d'Atenció a la CiutadaniaPlaça de l'Església, 208530 - La Garriga (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Per a la tramitació telemàtica, s'hauran de complimentar els camps de la instància genèrica, adjuntar el formulari específic de sol·licitud degudament complimentat i tota la documentació requerida a l'apartat "Documentació necessària?".

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 13-07-2023 14:25