Estacionament reservat per obres

Sol·licitud de llicència d'aparcament reservat per facilitar les tasques de càrrega i descàrrega durant l'execució d'una obra. Només es podrà concedir en llocs on no es dificulti la circulació.

Què es lliura?
Comprovant del registre de la sol.licitud
Liquidació de la taxa
Notificació de la resolució de la llicència
Llicència d'Estacionament Reservat per Obres, que indicarà la ubicació, vigència i horari de l'estacionament reservat
L'Ajuntament fa arribar la documentació per correu al sol·licitant

Altres Informacions d'interès:
La llicència podrà tenir la mateixa vigència que la llicència d'obres
La senyalització de la reserva d'espai de càrrega i descàrrega es farà mitjançant dues plaques homologades de 60 cm de diàmetre amb placa complementària on s’indiqui l’horari que hauran d'adquirir els mateixos interessats.
El manteniment, la modificació o la supressió de la senyalització de l'estacionament reservat anirà a càrrec dels interessats
Només es podrà concedir en llocs on no es dificulti la circulació per la via pública

 

Podeu concertar CITA PRÈVIA per ser atesos presencialment a l'Oficina d'atenció a la Ciutadania a través de https://citaprevia.ubintia.com/lagarriga/#nbb o trucant al 93 860 50 50.

Qui el pot demanar?

El promotor o constructor sol·licitant de la llicència d'obres

Quan es dóna resposta?

Fins a dos mesos

Documentació necessària?

 Sol·licitud, segons el model normalitzat (I-003)

 NIF del sol·licitant

 Plànol de situació, a escala 1:1000, amb indicació dels elements públics

 Documentació acreditativa de la constitució de la fiança

 Llicència municipal d'obresCanals de tramitació

PresencialmentOficina d'Atenció a la CiutadaniaPlaça de l'Església, 208530 - La Garriga (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Per a la tramitació telemàtica, s'hauran de complimentar els camps de la instància genèrica, adjuntar el formulari específic de sol·licitud degudament complimentat i tota la documentació requerida a l'apartat "Documentació necessària?".

Preu

Liquidació de la taxa d'acord amb la Ordenança fiscal T01, Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 12-07-2023 13:16