Comunicació d'obres

Comunicació que es fa a l'ajuntament informant sobre l'inici de petites obres, a fi que l'Administració en tingui coneixement.

El tipus d'obres que es podran realitzar són:

 • Reformes que no comportin nova distribució ni canvis estructurals (cuines, banys...).
 • Substitució de paviments i falsos sostres.
 • Enguixats o arrebossats de parets interiors (sense l’ús de bastides superiors als 3 metres).
 • Reparació  o renovació de la impermeabilització del terrat.
 • Instal·lacions interiors d’aigua, gas, electricitat i similars que no afectin elements estructurals.
 • Substitució de baixants, sense l’ús de bastides superiors als 3 metres.
 • Rehabilitació de façanes (no catalogades) mitjançant ús de plataforma o de bastides no superiors als 3 metres.
 • Substitució de fusteries.
 • Tala d’arbres no catalogats.
 • Construcció de tanques.
 • Col·locació de cartells i tanques de propaganda visibles des de la via pública.
 • Obres en locals comercials de menys de 750 m2 que no suposin nova distribució interior.

No es tramita com a comunicació d'obres ni les obres en edificis catalogats ni les zones on actualment hi ha suspensió de llicències.

En virtut del Decret Legislatiu 1/2010, Text refós de la llei d'urbanisme, l'Ajuntament podrà revisar les obres i instal·lacions en l'exercici de la inspecció urbanística.

L'ocupació de via pública caldrà sol·licitar-la a la Policia Local.

Qui el pot demanar?

El propietari o promotor de l'obra.

Quan es dóna resposta?

El termini per resoldre és immediat, en el moment de presentar la sol·licitud.
El termini màxim per executar les obres serà d'1 any.

Documentació necessària?

 Instància específica de sol·licitud

 Document acreditatiu d'haver liquidat la taxa corresponent

 Document acreditatiu d'haver liquidat la fiança de runes corresponent

 En el cas de representació legal de la persona sol·licitant, poders de representació i/o documentació que l'acreditiCanals de tramitació

PresencialmentOficina d'Atenció a la CiutadaniaPlaça de l'Església, 208530 - La Garriga (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Per a la tramitació telemàtica, s'hauran de complimentar els camps de la instància genèrica, adjuntar el formulari específic de sol·licitud degudament complimentat i tota la documentació requerida a l'apartat "Documentació necessària?".

Preu

La taxa és de 92,80 €, regulada en l'ordenança municipal T06. Segons Decret 89/2010 de Programa de Gestió de Residus de la Construcció de Catalunya (PROGROC), caldrà dipositar unes fiances de runes i terres de 150 €.
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 07-04-2020 17:31