Canvi de titularitat llicència autotaxi

Podeu concertar CITA PRÈVIA per ser atesos presencialment a l'Oficina d'atenció a la Ciutadania a través de https://citaprevia.ubintia.com/lagarriga/#nbb o trucant al 93 860 50 50.

Documentació necessària?

 Fotocòpia llicència municipal taxi

 Fotocòpia compulsada autorització taxi Direcció General de Ports i Transports de la Generalitat de Catalunya

 Còpia compulsada document d'identitat nou titular llicència

 Còpia compulsada document acreditatiu de la titularitat del vehicle adscrit o a adscriure al servei d'autotaxi, en règim de propietat, lloguer, arrendament financer, renting o altre règim admès per la normativa vigent

 Certificat expedit per la Generalitat de Catalunya per a la conducció del vehicle que estableix l'art. 19 de la llei del Taxi

 Pòlissa de responsabilitat civil pels danys que puguin ocasionar-se en el transcurs del servei

 Declaració jurada que acreditin el compliment dels extrems establers als apartats 2 i 3 de l'article 10 de la Llei 19/2003 del nou titular de la llicència

 Si s'escau, acreditació de que concorren les circumstàncies excepcionals que estableix l'article 20.3 de la Llei del Taxi per tal de modificar la capacitat o nombre de places autoritzades de la llicència de 5 a 7

 Còpia compulsada del carnet de conduir +BTP vigent nou titular de la llicència

 Còpia compulsada tarja ITV vehicle adscrit o a adscriure al servei d'autotaxi

 Còpia compulsada de l'alta Seguretat Social, Règim Especial de Treballadors per compte propi o autonòms del nou titular de la llicència

 Còpia compulsada declaració censal d'alta IAE del nou titular de la llicència

 Còpia compulsada de l'Assegurança RC del vehicle en vigorCanals de tramitació

PresencialmentOficina d'Atenció a la CiutadaniaPlaça de l'Església, 208530 - La Garriga (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Per a la tramitació telemàtica, s'hauran de complimentar els camps de la instància genèrica i adjuntar tota la documentació requerida a l'apartat "Documentació necessària?".
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 12-07-2023 11:29