Bonificacions per a la implantació de sistemes de captació d'energia solar per usos tèrmics en les edificacions

La bonificació es farà efectiva previ acord de l’òrgan competent, d’acord amb allò que estableixin les ordenances fiscals d’aplicació, i prèvia certificació de la instal·lació per part de l’Ajuntament.
Les bonificacions són tan per instal·lacions construïdes i facturades a partir de l’entrada en vigor de l’ordenança municipal per instal·lacions existents.
Aquesta línia de bonificacions no exclou l’obtenció d’altres subvencions.
L’Ajuntament es reserva el dret de reclamar responsabilitats en cas que la instal·lació no funcioni més de 3 anys.

Podeu concertar CITA PRÈVIA per ser atesos presencialment a l'Oficina d'atenció a la Ciutadania a través de https://citaprevia.ubintia.com/lagarriga/#nbb o trucant al 93 860 50 50.

 

Qui el pot demanar?

L'àmbit d'aquestes bonificacions són els habitatges (existents o en construcció) dins del terme municipal de La Garriga.
Les bonificacions van adreçades a les persones físiques particulars que instal·lin o hagin instal·lat, en habitatges de nova construcció o en habitatges ja existents, un sistema d'aprofitament de l'energia solar tèrmica per aigua calenta i/o calefacció. S'entén per sistema d'aprofitament de l'energia solar tèrmica, com aquell format pel sistema de col·lectors i el sistema d'acumulació.
La quantia de les bonificacions s'establirà en les ordenances fiscals i es podrà modificar anualment.

Documentació necessària?

 Model de sol·licitud de bonificació per instal·lació de sistema d'aprofitament de l'energia solar tèrmicaPresentació al registre de l'Ajuntament, adreçada a l'Àrea de Medi Ambient, en la que l'interessat sol·liciti l'atorgament d'aquest ajut.

 Garantia de 3 anys de la instal·lació i l'equip signada per l'instal·lador i el fabricant de l'equip, entenent com a equip l'acumulador i el/s col·lector/s.

 Memòria i/o projecte de la instal·lació.

 Fotocòpies de les factures dels aparells i instal·lació.

 Homologació dels captadors solars a instal·lar.

 Llicència d'obres o certificat reconegut per l'Ajuntament que digui els m2 útils de l'habitatge on es fa la instal·lació solar.Canals de tramitació

Podeu concertar CITA PRÈVIA per ser atesos presencialment a l'Oficina d'atenció a la Ciutadania a través de https://citaprevia.ubintia.com/lagarriga/#nbb o trucant al 93 860 50 50.PresencialmentOficina d'Atenció a la CiutadaniaPlaça de l'Església, 208530 - La Garriga (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Per a la tramitació telemàtica, s'hauran de complimentar els camps de la instància genèrica, adjuntar el formulari específic de sol·licitud degudament complimentat i tota la documentació requerida a l'apartat "Documentació necessària?".

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 18-07-2023 12:10