Autorització de menors a viatjar a l'estranger

És l'autorització per a que els i les menors de 18 anys surtin a l’estranger únicament amb el DNI i sense els pares.

Altres Informacions d'interès:
El document d’autorització de menors a viatjar a l’estranger no és vàlid sense número de registre, segell i signatura.
Aquest document té una validesa de 90 dies a partir de la data d’expedició.

Els documents que han d’acompanyar obligatòriament aquesta autorització, sense els quals aquesta no té validesa són:

  • Original del document acreditatiu del / de la menor
  • Original del llibre de família on està inscrit el/la menor
  • Original del document acreditatiu de la persona que autoritza

En cas que el menor no tingui DNI no es podrà fer l’autorització, ja que per sortir a l’estranger és requisit imprescindible un document oficial que inclogui fotografia. Com a mesura d’urgència es pot confeccionar un passaport al menor, a les oficines de la Policia Nacional.

Podeu concertar CITA PRÈVIA per ser atesos presencialment a l'Oficina d'atenció a la Ciutadania a través de https://citaprevia.ubintia.com/lagarriga/#nbb o trucant al 93 860 50 50.

Qui el pot demanar?

La mare, el pare o el tutor o tutora legal

Quan es dóna resposta?

Transcorreguts quatre dies

Documentació necessària?

 Sol.licitud instància general (Només en cas de tramitació presencial)

 Llibre de família on està inscrit el /la menor

 DNI del menor

 DNI del pare, mare o tutor/a legalCanals de tramitació


PresencialmentOficina d'Atenció a la CiutadaniaPlaça de l'Església, 208530 - La Garriga (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Per a la tramitació telemàtica, s'hauran de complimentar els camps de la instància genèrica i adjuntar tota la documentació requerida a l'apartat

Enllaços

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 12-07-2023 11:23