Dret d'accés a la informació pública

L'Ajuntament de la Garriga posa a disposició de la ciutadania la informació pública de la que disposa, en aplicació de les lleis -estatal i autonòmica- de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Informació publicada

A la Seu Electrònica municipal podeu accedir a la informació sobre dades i continguts de diversa naturalesa relacionats amb l'activitat municipal: informació institucional i organitzativa, gestió econòmica i pressupostària, informació de rellevància jurídica, contractació pública, etc. Així mateix, en el Portal de Transparència també podeu trobar informació detallada sobre el pressupost i indicadors d'avaluació del nivell de transparència. És a dir, tot allò que es coneix com a publicitat activa.
 

Informació no publicada

Quan la informació a la que voleu tenir accés no està publicada en el Portal de Transparència o en el web municipal, podeu sol·licitar-la presencialment o telemàticament, i així exercir el Dret d'accés a la informació pública.
Podeu demanar-nos tota aquella informació que ha estat elaborada pel propi ajuntament i també aquella que tenim com a conseqüència de la nostra activitat o en l'exercici de les nostres funcions, sense necessitat de justificar l'interès ni la motivació de la vostra sol·licitud.
Totes les peticions seran ateses en el termini màxim d'un mes i, sempre que sigui possible, la informació us serà lliurada en la forma i el format que ens demaneu:

  • consultant les dades en el lloc on es troben dipositades
  • rebent la informació en suport electrònic o en suport paper per correu electrònic o postal, o
  • recollint la informació presencialment a les dependències municipals

Només es denegarà l'accés a la informació si cal aplicar algun dels límits o restriccions regulats per les lleis de transparència, és a dir, quan el coneixement o la divulgació de la informació comporta perjudicis a menors d'edat, la intimitat, el secret professional, la seguretat pública, etc.
Per a més informació, podeu consultar la normativa aplicable.

 

Podeu concertar CITA PRÈVIA per ser atesos presencialment a l'Oficina d'atenció a la Ciutadania a través de https://citaprevia.ubintia.com/lagarriga/#nbb o trucant al 93 860 50 50.

Qui el pot demanar?

Totes les persones a partir de 16 anys, a títol individual o en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda.

Quan es dóna resposta?

En un termini màxim de 10 dies, el servei responsable de resoldre es posarà en contacte amb la persona sol·licitant per informar-la de l'admissió a tràmit de la petició o la derivació a una altra administració. En cas d'admissió, informarà també del nom de la persona responsable de resoldre i el termini previst.

Termini legal de resolució i silenci administratiu 1 mes.

Finalitzat el termini de resolució, l'efecte del silenci administratiu és el següent: Positiu, excepte si concorre algun dels límits d'accés a la informació pública.

Recursos administratius: Contra la denegació de l'exercici del dret d'accés a la informació pública es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que ha dictat la resolució, previ al contenciós administració.
També es pot formular reclamació davant la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública.


Canals de tramitació

PresencialmentOficina d'Atenció a la CiutadaniaPlaça de l'Església, 208530 - La Garriga (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet

Preu

La consulta de documents és gratuïta, sense perjudici que s'apliquin les taxes i preus públics corresponents per reproducció de documents.

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 12-07-2023 13:14