Obtenció / Renovació del DNI

El nou DNI electrònic, ja es pot obtenir/renovar en aquest Ajuntament. L'Ajuntament de La Garriga i l'equip mòbil de la Policia Nacional col.laboren per tal d'oferir aquest servei en el nostre municipi.

Altres Informacions d'interès:

  • En cas d'urgencia, per a l'obtenció o renovació del DNI, es pot sol licitar cita prèvia a la Policia Nacional per telèfon al 902 247 364 o bé per internet www.citapreviadnie.es
  • Només s'expedirà la renovació, durant la vigència del mateix, de manera GRATUÏTA quan es produeixi la variació d'alguna de les dades que figuren en ell (canvi de sexe, canvi de domicili, canvi de filiació, etc.).
  • Es suprimeix la taxa de recàrrec en cas de renovació per pèrdua, anticipi o deteriorament.

 

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona que vulgui obtenir o renovar el DNI a La Garriga.
En cas de voler canviar les dades personals del DNI cal adreçar-se directament a la comissaria de la Policia Nacional més propera.
El titular del DNI haurà de comparèixer obligatòriament per realitzar el tràmit dos cops de la mateixa setmana, un dia per aportar la documentació i al cap de dos dies per recollir el nou DNI.

Documentació necessària?

 PRIMERA INSCRIPCIÓ - 1 Fotografia actual (a color amb el fons blanc) - Certificat literal d'inscripció de naixement emès pel Registre Civil, expressament, per a l'obtenció del DNIE, amb validesa de 3 mesos des de la seva expedició. - Certificat d'empadronament, amb validesa de 3 mesos des de la seva expedició, o declaració jurada del seu domicili actual. - Si és menor de 14 anys, haurà d'anar acompanyat del pare / mare o tutor legal amb el DNI en vigor.

 RENOVACIÓ PER CADUCITAT - 1 Fotografia recent (a color amb el fons blanc). - DNI anterior.

 RENOVACIÓ PER PÈRDUA, SUSTRACCIÓ O DETERIORAMENT- 2 Fotografies recents (a color amb el fons blanc). - Imprès D-601, omplert, que es facilitarà per l'Equip Mòbil.(Antic model 13).

 RENOVACIÓ PER CANVI DE DOMICILI - 1 Fotografia actual (a color amb el fons blanc). - DNI anterior. - Certificat d'empadronament, amb validesa de 3 mesos des de de la seva expedició, o declaració jurada del seu domicili actual. - Per als residents a l'estranger, certificats d'acreditació de residència emès pel Consolat espanyol on estigui inscrit.Canals de tramitació

PresencialmentOficina d'Atenció a la CiutadaniaPlaça de l'Església, 208530 - La Garriga (Barcelona)

Preu

La quota tributària exigible per a l'expedició per renovació del DNI serà de 10,20 euros.

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 14-07-2023 15:26