Alta en el Padró d'Habitants

Sol·licitar l'alta en el Padró d'Habitants de les persones que resideixin i tinguin fixat el seu domicili a La Garriga

 

Observacions:

De la documentació requerida cal aportar originals.

Podeu concertar CITA PRÈVIA per ser atesos presencialment a l'Oficina d'atenció a la Ciutadania a través de https://citaprevia.ubintia.com/lagarriga/#nbb o trucant al 93 860 50 50.

Qui el pot demanar?

Persones físiques que resideixin i tinguin fixat el seu domicili a La Garriga i siguin majors d'edat

Documentació necessària?

 Original del document d'identitat vigent (DNI, passaport,targeta de residència)

 Original del contracte de lloguer vigent i darrer rebut de lloguer o original i fotocòpia de l'escriptura de propietat i darrer rebut de l'IBI a nom de la persona que s'empadrona o del titular de l'habitatge

 En el cas que la persona que s'empadrona no sigui titular de l'habitatge, autorització del titular de l'habitatge i original del document d'identitat vigent del titular

 Original del llibre de família o document d'identitat vigent o, en cas d'adopció, la documentació que l'acreditiEn el cas de menors de edat

 En el cas de separació legal dels pares, original del document que acrediti la guàrdia i custòdia del menorEn el cas de menors de edat

 Declaració responsable del progenitor per a la inscripció o canvi de domicili de menors no emancipats en el padró municipalEn el cas de menors de edat

 En el cas d'inhabilitació o incapacitat legal de l'empadronat, original del document que acrediti la representació legal de la persona que l'empadronaEn el cas de menors de edatCanals de tramitació

PresencialmentOficina d'Atenció a la CiutadaniaPlaça de l'Església, 208530 - La Garriga (Barcelona)

ÀMBITS TEMÀTICS

Enllaços

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 12-07-2023 11:23