Portar mascareta: obligatori a partir de demà

Última revisió 22-05-2020 09:57
20/05/2020

Les mascaretes seran obligatòries a l'espai públic per a tota la població major de 6 anys, tret d'algunes excepcions mèdiques o causes de força major. 

L'ordre, que ja publicat el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), entra en vigor demà dijous 21 de maig i regula l’obligatorietat de portar màscara a l’espai públic sempre que no es pugui mantenir la distància interpersonal de seguretat. Les mascaretes obligatòries són les anomanades quirúrgiques o higièniques.

Les màscares de protecció, doncs, passen a ser obligatòries a la via pública, en espais a l'aire lliure i en qualsevol lloc tancat d'ús públic o que estigui obert al públic per a la població major de 6 anys.

Les màscares s'han de portar si no és possible mantenir una distància de, com a mínim, 2 metres entre les persones. 

Abans i després de posar-se-les cal seguir una sèrie de recomanacions higièniques.  

L'ordre del BOE, però, contempla les següents excepcions:

  • Persones amb alguna mena de dificultat respiratòria que pugui empitjorar per l'ús de la mascareta. 
  • Persones en les quals l'ús de mascareta resulti contraindicat per motius de salut degudament justificats, o que per la seva situació de discapacitat i dependència presentin alteracions de conducta que en facin inviable la utilització. 
  • Desenvolupament d'activitats que, per la seva pròpia naturalesa, resultin incompatibles amb l'ús de mascareta
  • En la pràctica esportiva, si resulta incompatible
  • Causa de força major o situació de necessitat.

A l'espai públic cal dur mascareta.
A l'espai públic cal dur mascareta.