El Ple municipal del maig es farà el dia 28

Última revisió 23-05-2014 13:16
22/05/2014

El ple del mes de maig es farà el dia 28 a les 19 h, a la sala de Plens.

Ordre del dia:

1. Aprovació, si procedeix, de l’acta núm. 56/2014 corresponent a la sessió extraordinària del dia 28 d’abril i núm. 57/2014 corresponent a la sessió ordinària del dia 30 d’abril.
2. Donar compte del Despatx d’Ofici.
3. Aprovació de la sol·licitud d’una subvenció a l’Agència Catalana de l’Aigua, consistent en la realització d’actuacions de conservació i manteniment de lleres públiques en tram urbà 
4. Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança municipal núm. P04, reguladora dels preus públics pels serveis de cursos de formació i altres activitats culturals (EME).
5. Aprovació de la sol·licitud de petició d’informació sobre les competències municipals en relació a l’aprovació del protocol addicional d’actualització per a l’any 2014 per a la gestió i prestació dels serveis socials.
6. Aprovació de la sol·licitud suspensió de la tramitació de la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació en la Unitat d’Actuació UA-35 “Els Tremolencs”.
7. Denegació Pla Parcial Urbanístic sector B-3 “Can Vilanova” .
8. Denegació Pla Parcial Urbanístic sector B-5 “Can Violí”.
9. Acceptació de la cessió de terrenys per vialitat a la carretera Nova núm.74 .
10. Aprovació inicial de expedient de modificació de crèdit. Crèdit extraordinari. Contracte de lloguer pàrquing Fournier.
11. Aprovació inicial de expedient de modificació de crèdit. Suplement de crèdit. Suport al finançament de les obres del cinema Alhambra.
12. Acceptació i aprovació del reconeixement del deute a favor de l’empresa IGE BCN, SL, concessionària de la gestió del servei públic local de les piscines municipals de Can Noguera i sol·licitud de la concertació d’una operació de préstec a llarg termini per al seu finançament, mitjançant la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona.
13. Aprovació de l’expedient de baixes de drets reconeguts d’exercicis anteriors.
14. Proposta d’adhesió a la moció del Consell de Cooperació al Desenvolupament (CCD) de suport a la continuïtat de la cooperació municipal al desenvolupament a Catalunya i de rebuig a la nova Llei Espanyola 27/2013 de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local.
15. Mocions.
16. Renúncia del regidor del grup municipal d’Acord Independentista de la Garriga (AI-AM) Sr. Jordi Eduard Perales i Giménez.
17. Precs i Preguntes.

 

El podreu seguir en directe per Ràdio Silenci al 107.4 FM

Foto Ple municipal
Foto Ple municipal