Consulteu el calendari fiscal

Última revisió 03-01-2023 13:19
09/01/2023

Ja podeu consultar les dates de pagament de les diferents taxes i impostos municipals.

L’Ajuntament de la Garriga té delegada a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona la gestió tributària dels ingressos de dret públic dels tributs següents: Impost sobre vehicles de tracció mecànica; Impost sobre béns immobles (de naturalesa urbana i rústica); Impost sobre activitats econòmiques, Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, Taxa de gestió de residus domèstics i comercials; Taxa del cementiri municipal; Taxa d’entrada vehicles-guals; Taxa del mercat no sedentari; Taxa de clavegueram; així com dels preus públics de l’Escola Bressol, del Servei d’Atenció domiciliària, de Karate, de Ioga, de l’Escola Municipal d’Art i Disseny i de l’Escola Municipal de Música.

Períodes de pagament dels principals impostos i taxes (no domiciliats):

Impost sobre vehicles de tracció mecànica

1 de març a 5 de maig

Impost sobre béns immobles urbans

2 de maig a 5 de juliol

Impost sobre béns immobles rústics

1 de setembre a 3 de novembre

Impost sobre activitats econòmiques

15 de setembre a 15 de novembre

Taxa de gestió de residus domèstics i comercials

2 de maig a 5 de juliol

Taxa del cementiri municipal

1 de juny a 5 de setembre

Taxa d’entrada vehicles-guals

1 de setembre a 3 de novembre

 Podeu consultar els períodes de cobrament en detall, seguint aquest enllaç.