Aquest dimecres, ple del mes de novembre

Última revisió 25-11-2022 13:46
28/11/2022

El ple del mes de novembre, que tindrà com a un dels punts principals el pressupost municipal per al 2023, se celebra aquest dimecres, dia 30, a les 19 hores, a la sala polivalent de Can Luna.

El ple es podrà escoltar en directe a través de Ràdio Silenci. Al final, comptarà amb un espai per a preguntes del públic.

Ordre del dia:

 1. Aprovació acta de la sessió anterior corresponent al Ple ordinari de 19 d’octubre de 2022.
 2. Donar compte al Ple dels decrets, resolucions de l'alcaldia i acords de la JGL.
 3. Donar compte dels informes de la tresoreria relatius a la remissió de dades al MINHAP de la morositat i període mitjà de pagaments a proveïdors (PMP). Tercer trimestre del 2022.
 4. Donar compte dels informes de la intervenció municipal relatius a la remissió de dades al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública de l'execució del pressupost corresponents al 3t trimestre del 2022.
 5. Donar compte al Ple del RCA 483/2022-B, procediment ordinari, seguit al JCA 16 de Barcelona interposat per la contractista IGE BCN SL contra l'acord de Ple de data 27 de juliol de 2022, sobre el restabliment de l'equilibri econòmic de la concessió de serveis públics per la gestió de la piscina municipal, com a conseqüència de les pèrdues ocasionades per la COVID19.
 6. Nomenament de les persones suplents dels membres de Consell d'Administració de l'Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació de l'ajuntament de la Garriga.
 7. Resolució el contracte de subministrament d'energia elèctrica, lot 4, per incompliment de la prestació principal del contracte.
 8. Autorització de compatibilitat al personal municipal, senyor PGO. 
 9. Aprovació de la modificació de crèdit número 2022/43. Modalitat suplement de crèdit finançat amb baixes de crèdit.
 10. Aprovació del Pressupost General de l'Ajuntament de la Garriga per a l'exercici 2023.
 11. Aprovació de la modificació de les Bases reguladores per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per l'atorgament d'ajuts econòmics per a les despeses de l’habitatge habitual de persones propietàries.
 12. Declaració institucional del 25 de novembre de 2022-Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència vers les Dones.
 13. Adhesió  al Consell de la Formació Professional i l'Ocupació del Vallès Oriental.
 14. Precs i preguntes dels grups municipals al Ple de novembre de 2022.

Et pot interessar