Albert Jiménez, torna com a regidor al plenari d'abril

Última revisió 24-04-2019 09:51
24/04/2019

Albert Jiménez, torna com a regidor al plenari d'abril que es farà el proper dimecres, 24 d'abril, ocupant la vacant que va deixar Meritxell Budó.

Es tracta del número 10 a les llistes de Convergència i Unió a les eleccions del 2015. Per ordre, hagués estat la 9 de la llista, Núria Trullàs, qui hauria hagut d'ocupar la cadira, però fa un temps va deixar de viure al municipi i és Jiménez qui completarà els 7 regidors del PDeCAT a l'Ajuntament.  Jiménez, veterinari de professió, va ser responsable de l'àrea d'Ensenyament i de Salut a la legislatura 2011-2015.

L'ordre del dia del Ple d'abril serà el següent:

 1. Aprovació de l'acta de la sessió 120 corresponent al ple ordinari de 27 de març de 2019. Expedient 2421/2019
 2. Aprovació de l'acta de la sessió 121 corresponent al ple extraordinari de renúncia de la Sra. alcaldessa al càrrec, de 24 de març 2019. Expedient 2473/2019
 3. Aprovació de l'acta de la sessió 122 corresponent al ple extraordinari d’elecció nou alcalde/essa i renúncia Sra. Budó al càrrec de regidora de 24 de març de 2019. Expedient 2475/2019
 4. Aprovació de l'acta de la sessió 123 corresponent al ple extraordinari  de sorteig dels membres dels taules electorals, eleccions Generals 2019, d’1 d’abril de 2019. Expedient
 5. Despatx d’ofici. Expedient 3368/2019
 6. Presa de possessió i promesa/jurament del càrrec de regidor del grup municipal de Convergència i Unió (CiU), Sr. Albert Jiménez i Romaguera. Expedient 2675/2019
 7. Aprovació de la retribució  i règim de dedicació del càrrec d'Alcalde-President. Exp. 3048/2019.
 8. Aprovació de l’inici d’expedient de licitació, l’autorització de la despesa i els plecs de clàusules administratives particulars i documentació annexa i els plecs de clàusules tècniques per la contractació del servei de neteja viària del municipi. Exp. 10408/2018
 9. Aprovació inicial de la modificació de les Bases reguladores per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per l’atorgament d’ajuts econòmics per llogar habitatges  mitjançant la borsa d’habitatge. Exp. 2260/2019
 10. Aprovació inicial de la modificació de les Bases reguladores  per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per l’atorgament d’ajuts econòmics per arranjaments d’habitatges que es lloguin mitjançant la borsa d’habitatge. Exp. 2262/2019
 11. Aprovació inicial  de la modificació del Reglament del mercat no sedentari . Exp.  9340/2018
 12. Aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit número 2019/06. Exp.2922/2019.
 13. Aprovació de l’expedient de modificació de crèdits número 2019/08. Modalitat: Suplement de crèdit. (Ajuntament. Recursos Humans). Exp. 2028/2019
 14. Aprovació de l’expedient de modificació de crèdits número 2019/11. Modalitat: Suplements de crèdit i crèdits extraordinaris amb càrrec al romanent de tresoreria per a despeses generals. Exp. 2267/2019
 15. Aprovació de l’expedient de modificació de crèdits número 2019/18.  Modalitat: SUC. CEX. (Ajuntament). Exp.2991/2019
 16. Aprovació de l’expedient de modificació de crèdits número 2019/02. Modalitat :crèdits extraordinaris. (OAMC. Recursos Humans). Exp.2030/2019
 17. Aprovació de l’expedient de modificació de crèdits número 2019/03. Modalitat: SUC. CEX. (OAMC). Exp.3022/2019.
 18. Ratificació de la resolució d'Alcaldia-Presidència relativa a l'aprovació del Pla Pressupostaria a Mitjà termini 2020-2022. Exp. 2014/2019

Informes de alcaldia

 1. Donar compte de les resolucions de l'alcaldia-presidència i de presidència de les liquidacions del pressupost de l'Ajuntament i de l'OA de Mitjans de Comunicació corresponents a l'exercici econòmic del 2018. Exp. 1870/2019.
 2. Donar compte de l’Aprovació del Pla Local de Joventut 2019-2022, a la JGL de 8/04/19.  Exp. 2483/2019
 3. Donar compte de l’Aprovació del Pla Intern d’Igualtat , a la JGL de 8/04/19. Exp. 1595/2019

Mocions

 1. Moció que presenta el grup municipal de la CUP-PA, en suport a la iniciativa legislativa popular (ILP) universitats per la rebaixa dels preus universitaris a Catalunya. Exp.3416/2019
 2. Precs i Preguntes.

 

escola bressol
escola bressol