El pressupost municipal, al ple de novembre

Última revisió 24-11-2023 17:13
28/11/2023

El ple del mes de novembre, en què es portarà a debat el pressupost municipals per al 2024, tindrà lloc aquest dimecres, dia 29, a les 19 hores, a la sala de plens de l'ajuntament.

El ple es podrà escoltar en directe a través de Ràdio Silenci. Al final, comptarà amb un espai per a preguntes del públic.

Ordre del dia

 1. Aprovació acta sessió extraordinària del 28/06/23
 2. Aprovació acta sessió ordinària del 26/07/23
 3. Aprovació acta sessió ordinària del 27/09/23
 4. Presa de possessió del la Sra. Carolina Espada Parra com a regidora de l'Ajuntament de la Garriga.
 5. Donar compte al Ple de les resolucions d'alcaldia des de l'11 d'octubre fins el 16 de novembre i dels acords de la JGL entre el 23 d'octubre i el 20 de novembre.
 6. Donar compte dels nous representants del grup municipal Junts per la Garriga en la Comissió de Promoció de la Ciuta i la Comissió de Territori
 7. Donar compte al Ple de l'Informe de la Tresoreria relatius a la remissió de dades al Ministeri d'Hisenda de la morositat i període mitjà de pagaments a proveïdors (PMP) del tercer trimestre del 2023
 8. Donar compte dels informes de la Intervenció municipal relatius a la remissió de dades al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública de l'execució del pressupost corresponent al 3r trimestre 2023.
 9. Adhesió a la Declaració institucional unitària del 25 N 2023
 10. Encàrrec a la Comissió de Promoció de la Ciutat per a  la  implementació del servei  Punt TIC.
 11. Aprovació de l'increment del 0,5% de les retribucions del personal de l'Ajuntament de la Garriga i de l'Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació amb efectes a partir del 1/01/2023.
 12. Modificació de l'annex d'inversions
 13. Expedient d'aprovació del pressupost general corresponent a l'exercici 2024
 14. Expedient d'aprovació de la modificació de l'ordenança municipal P08, reguladora del preu públic per la prestació del servei d'escola bressol les Caliues, per correcció de l'horari del servei d'escola bressol
 15. Modificació de l'ordenança P04, reguladora dels preus públics pels cursos de formació i altres activitats culturals, per la aprovació dels preus públics de les entrades als espectacles de la temporada estable del Teatre de la Garriga - El Patronat i l'actualització dels preus públics d'entrades anticipades i taquilla de la revetlla de Cap d'Any.
 16. Expedient d'aprovació de la modificació de l'ordenança P09, reguladora del preu públic per la prestació del servei de teleassistència, per l'actualització de l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya, d'acord amb la Llei 2/2023, de 16 de març.
 17. Rectificació error material consistent la descripció i l'adreça de l'obra bonificació del 95% de l'ICIO.
 18. Encàrrec de la proposta de Reglament d'ús pel qual s'estableixen les condicions, característiques i requisits per utilitzar la "marca col·lectiva Botifarra de la Garriga"
 19. Nomenament de representants de l'Ajuntament a diferents òrgans col·legiats
 20. Assignació dels drets econòmics i règim de dedicació de tres regidores
 21. Ratificar la resolució de l'Alcaldia 2228 de 15 de novembre de 2023 per la que s'encarregà a la Comissió de Territori la redacció de l'avantprojecte de l'Ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l'abastament d'aigua potable i als usos de l'aigua en situació de sequera
 22. Aprovació inicial de l'Ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l'abastament d'aigua potable i als usos de l'aigua en situació de sequera
 23. Compareixença i oposició al recurs contenciós administratiu interposat contra l'acord de Ple de data 26 de juliol de 2023 de confiscació parcial de la garantia definitiva del contracte de gestió del servei d'Escola Bressol Municipal per part de l'empresa
 24. Compareixença i oposició al recurs contenciós administratiu interposat contra l'aprovació definitiva de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació al sector B5 Can Violí de La Garriga, per part de INIPS 70, SL.
 25. Moció que presenta el grup municipal CUP de la Garriga sobre els bombers/eres voluntaris
 26. Precs i preguntes dels grups municipals al Ple de 29 de novembre de 2023

Et pot interessar