Pressupost 2019

 • Bases d'execució del pressupost
 • Certificat acord aprovació pressupost
 • Publicació anunci BOPB.Aprovació inicial
 • Publicació edicte BOPB.Aprovació definitiva
 • Pressupost definitiu 2019 Ajuntament de la Garriga
  • 01.Despeses.desglossament per àrea de despesa
  • 02.Despeses.resum àrees de despesa i article
  • 03.Despeses.per orgànica
  • 04.Despeses.resum per orgànica i econòmica
  • 05.Despeses.classificació per programa
  • 06.Despeses.per economica
  • 07.Despeses.classificació per programa i orgànica
  • 08.Despeses.resum per àrea de despesa i política
  • 09.Despeses.resum per capítol i àrea de despesa
  • 10.Despeses.classificació individualitzada per programes
  • 11.Despeses.resum per capítol i article
  • 12.Despeses.orgànica
  • 13.Ingressos.per capítol i article
  • 14.Ingressos.conceptes i subconceptes
  • 15.Resum estat de despeses i estat d'ingressos
 • Pressupost definitiu 2019 Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació (OAMC)
  • 01.Despeses.resum àrees
  • 02.Despeses.desglossament area despesa politica grup programa
  • 03.Despeses.orgànica
  • 04.Despeses.orgànica capítols
  • 05.Despeses.programa
  • 06.Despeses.econòmica
  • 07.Despeses.programa desglossament
  • 08.Despeses.resum capítol article
  • 09.Despeses.resum àrea de despesa i política
  • 10.Despeses.resum capítol i àrea de despesa
  • 11.Despeses.per programes
  • 12.Ingressos.capítol article
  • 13.Ingressos.conceptes i subconcepte
  • 14.Resum ingressos i despeses

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 28-11-2019 16:04