Planejament i gestió urbanística en tràmit


Títol    Document    Url
Modificació Puntual del Pla General d'Ordenació de La Garriga al sector B3 (Can Vilanova)  Modificació Puntual del Pla General d'Ordenació de La Garriga al sector B3 (Can Vilanova)   Enllaç
  Document inicial estratègic   Enllaç
  Certificat de Ple de data 26.02.2020 relatiu a l'aprovació de l'avanç de la "Modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbanística del municipi de la Garriga referent al sector B3 Can Vilanova"   Enllaç
Modificació Puntual del Pla General d'Ordenació de La Garriga al sector B4 (Can Poi)  Modificació Puntual del Pla General d'Ordenació de La Garriga al sector B4 (Can Poi)   Enllaç
  Document inicial estratègic   Enllaç
  Certificat de Ple de data 26.02.2020 relatiu a l'aprovació de l'avanç de la modificació Puntual del Pla General d'Ordenació de La Garriga al sector B4 (Can Poi)   Enllaç
Aprovació inicial del conveni urbanístic per a la urbanització de la totalitat de l'amplada del vial Joan Maragall com a part integrant del "Projecte d'urbanització de la Unitat d'Actuació número 33 de la plaça de la Pau / carrer Satèl·lits de   Aprovaci inicial del conveni urbanstic per a la urbanitzaci de la totalitat de l'amplada del vial Joan Maragall com a part integrant del ?Projecte d'urbanitzaci de la Unitat d'Actuaci nmero 33 de la plaa de la Pau / carrer Satllits de la Garriga.   Enllaç
Aprovació inicial del Projecte d'urbanització de la Unitat d'actuació núm. 33 Plaça de la Pau/carrer Satèl·lits de La Garriga, formulat per la mercantil CASES JP 2000 SL. Data aprovació JGL: 29/07/2019  Aprovaci inicial del Projecte d'urbanitzaci de la Unitat d'actuaci nm. 33 Plaa de la Pau/carrer Satllits de La Garriga, formulat per la mercantil CASES JP 2000 SL. Data aprovaci JGL: 29/07/2019   Enllaç
Aprovació inicial projecte de millora de la pista número 1 i el seu entorn  Aprovaci inicial projecte de millora de la pista nmero 1 i el seu entorn   Enllaç
Aprovació inicial Projecte de reparcel·lació de la Unitat d'Actuació núm. 33  Aprovaci inicial Projecte de reparcellaci de la Unitat d'Actuaci nm. 33   Enllaç
Aprovació inicial Llicència urbanística d'ús i obres provisionals, a realitzar a l'immoble situat a la Plaça de l'Església, 1, amb destinació a oficina bancaria, formulada per CAIXABANK, SA.  Aprovaci inicial Llicncia urbanstica d's i obres provisionals, a realitzar a d'immoble situat a la Plaa de l'Esglsia, 1, amb destinaci a oficina bancaria, formulada per CAIXABANK, SA.   Enllaç
Inici de l'expedient d'ús i obres provisionals, a realitzar a la finca situada al carrer Ceràmica, 36 de la Garriga amb destinació a taller escenogràfic i oficines  Inici de l'expedient d's i obres provisionals, a realitzar a la finca situada al carrer Cermica, 36 de la Garriga amb destinaci a taller escenogrfic i oficines   Enllaç
Pla Especial Urbanístic nº 1 del P.G.O.M  Pla Especial Urbanstic n 1 del P.G.O.M   Enllaç
Aprovació inicial del projecte de construcció del parc d'aprenentatge de Can Terrers  Memria   Enllaç
  Pressupost   Enllaç
  Plnols   Enllaç
Aprovació inicial projecte de Rehabilitació de l'edifici ubicat a la carretera Nova de la Garriga i conegut com a Can Luna  Plec de condicions tcniques - Projecte de Rehabilitaci de l'edifici ubicat a la carretera Nova de la Garriga i conegut com a Can Luna   Enllaç
  Geotcnic - Projecte de Rehabilitaci de l'edifici ubicat a la carretera Nova de la Garriga i conegut com a Can Luna   Enllaç
  Projecte executiu de rehabilitaci de l'edifici ubicat a la carretera Nova de la Garriga i conegut com a Can Luna   Enllaç
  Aprovaci Pla de Millora Urbana carrer Calbria, 47   Enllaç
  Pla especial d'usos de Can Luna.   Enllaç
Aprovació inicial del projecte de remodelació del parc de ca n'Illa  Aprovaci inicial del projecte de remodelaci del parc de ca n?Illa   Enllaç
Aprovació inicial del projecte de "Reasfaltat de diversos carrers de la Garriga" que redactat pels serveis tècnics  Aprovaci inicial del projecte de ?Reasfaltat de diversos carrers de la Garriga? que redactat pels serveis tcnics   Enllaç
Projecte tècnic per sol·licitud del llicencia urbanística d'usos i obres provisionals per acondicionament interior d'un edifici industrial  Projecte tcnic per sollicitud del llicencia urbanstica d'usos i obres provisionals per acondicionament interior d'un edifici industrial   Enllaç
Pla especial d'ordenació volumètrica d'equipaments de l'Àsil-Hospital la Garriga  Pla especial d'ordenaci volumtrica d'equipaments de d'sil-Hospital la Garriga   Enllaç
Aprovació inicial pavimentació del Passeig Congost entre el carrer Can Noguera i el carrer dels Horts  Aprovaci inicial pavimentaci del Passeig Congost entre el carrer Can Noguera i el carrer dels Horts   Enllaç
Aprovació del projecte d'urbanització del carrer Guifrè 2, 6 i 8  Aprovaci del projecte d'urbanitzaci del carrer Guifr 2, 6 i 8   Enllaç
Aprovació inicial del pla especial urbanístic 2 - Can Durall  Aprovaci inicial del pla especial urbanstic 2 - Can Dural d    Enllaç
Annex al projecte tècnic per sol·licitud del llicencia urbanística d'usos i obres provisionals per acondicionament interior d'un edifici industrial  Annex al projecte tcnic per sollicitud del llicencia urbanstica d'usos i obres provisionals per acondicionament interior d'un edifici industrial   Enllaç
Estatuts de la Junta de Compensació del sèctor de sòl urbanitzable Can Poi número B-4  Estatuts de la Junta de Compensaci del sctor de sl urbanitzable Can Poi nmero B-4   Enllaç
Aprovació inicial projecte bàsic i executiu de la renovació de la gespa artificial del camp de fútbol Municipal de la Garriga  Aprovaci inicial projecte bsic i executiu de la renovaci de la gespa artificial del camp de ftbol Municipal de la Garriga   Enllaç
Aprovat inicialment Pla de Millora Urbana del carrer Vil·la Romana 71-73  Aprovat inicialment Pla de Millora Urbana del carrer Villa Romana 71-73   Enllaç
Aprovació del projecte per a la renovació de la xarxa d'abastament en baixa al municipi de la Garriga  Aprovaci del projecte per a la renovaci de la xarxa d'abastament en baixa al municipi de la Garriga   Enllaç
Aprovació del projecte d'actuació específica en sòl no urbanitzable: "La Sorrera Bike Park " circuit de descens en bicicletes  Aprovaci del projecte d'actuaci especfica en sl no urbanitzable: ?La Sorrera Bike Park ? circuit de descens en bicicletes   Enllaç
Aprovació inicial projecte bàsic i executiu de la instal·lació d'un ascensor urbà a la Garriga  Aprovaci inicial projecte bsic i executiu de la installaci d'un ascensor urb a la Garriga   Enllaç
Aprovació inicial projecte de construcció d'una pista d'atletisme  Aprovaci inicial projecte de construcci d'una pista d'atletisme   Enllaç

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 27-11-2019 11:06