Convocatòria per l'atorgament dels ajuts a través de la targeta moneder d'impacte social 2022

Subvencions de caràcter social mitjançant l’emissió de targetes moneder atorgades per la compra d’aliments de primera necessitat i d’higiene personal i de la llar a les persones del municipi de la Garriga que es trobin en una situació de vulnerabilitat socioeconòmica.

Termini de presentació de sol·licituds: del 24 de gener al 10 desembre 2022

En el cas de tramitació presencial s'ha de demanar CITA PRÈVIA a través de https://citaprevia.ubintia.com/lagarriga/#nbb o trucant al 93 860 50 50

En cas de sol·licitar la cita prèvia a travès de la web s'ha de selecccionar l'oficina de Serveis Socials i el tràmit d'Ajuts.

Qui el pot demanar?

Podran ser beneficiaris/àries d'aquestes subvencions les persones físiques que hagin de realitzar l'activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l'art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i reuneixin les següents condicions:
-Estar empadronades al terme municipal de la Garriga
-Acreditar els requisits exigits per a tenir accés a les prestacions
-Comunicar als serveis socials municipals les variacions o canvi existents en la situació social i econòmica de la persona o de la unitat familiar de convivència que puguin modificar les circumstàncies que van donar lloca a la sol·licitud i resolució.
-Destinar la prestació a la finalitat que la van motivar. Amb caràcter general l'atorgament de l'ajut restarà condicionat a l'acceptació del pla de treball individual i familiar per part de la persona beneficiària.
-Justificar l'ajuda mitjançant la presentació mensual de factures acreditatives de la despesa
-Comunicar als serveis socials de l'Ajuntament l'obtenció d'altres ajudes per a la mateixa finalitat.
-Sotmetre's a les actuacions de comprovació i control financer que efectuïl'Ajuntament de la Garriga i facilitar la informació i documentació que li sigui requerida.
-Mantenir l'empadronament i la residència efectiva en el municipi de la Garriga durant el temps de percepció d'ajuda.

Documentació necessària?

 Formulari específic de sol·licitud

 Pressupost o factures que justifiquin la despesa sol·licitada a la subvenció

 Documentació acreditativa de la situació econòmica de la unitat familiarCanals de tramitació

PresencialmentOficina d'Atenció a la CiutadaniaPlaça de l'Església, 208530 - La Garriga (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Per a la tramitació telemàtica, s'hauran de complimentar els camps de la instància genèrica, adjuntar el formulari específic de sol·licitud degudament complimentat i tota la documentació requerida a l'apartat
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 26-01-2022 13:40