Convocatòria de subvencions per a la conservació i subministraments de l'habitatge de persones propietàries monoparentals i/o pensionistes

Termini de presentació de sol·licituds: del 10 de juny al 8 de juliol de 2022 (ambdós inclosos)

Ajuts econòmics per la conservació i subminstres de l'habitatge de persones propietàries que siguin famílies monoparentals i/o pensionistes.

Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria, s’hauran de destinar a finançar despeses efectuades i pagades de gener a desembre de 2021.

En el cas de tramitació presencial s'ha de demanar CITA PRÈVIA a través de https://citaprevia.ubintia.com/lagarriga/#nbb o trucant al 93 860 50 50

Qui el pot demanar?

a) Les persones físiques que compleixin algun dels requisits que tot seguit es detallen:
- Persones soles que no superin 2 vegades l'IPREM (descomptant 750€ com a màxim de despeses d'hipoteca si s'escau)
- Unitats familiars de dos o més membres que no superin 3 vegades l'IPREM desscomptant 750€ com a màxim de despeses d'hipoteca si s'escau.

b) Les persones físiques que compleixin tots aquests requisits:
- Persones físiques empadronades a la Garriga.
- No ser titular de cap altre habitatge de propietat en ple domini, ni dret real d'ús.
- Destinar l'habitatge com a domicili habitual i permanent de la persona beneficiària de la unitat de convivència.
- Estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.

Quan es dóna resposta?

S'examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu.

El termini per a l'atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.

La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.

Documentació necessària?

 Formulari específic de sol·licitud

 Factures i justificants per valor 180€ i els corresponents certificats de pagament corresponents a les despeses de conservació i subministres de l'habitatge de gener a desembre de 2021

 El darrer rebut de la hipoteca de l'habitatge on resideixi la persona beneficiària, si és el cas

 · En el cas de no autoritzar la consulta o presentar la declaració de la Renda:

 En el cas de treballadors /a fix/a o temporal, els fulls de salari o certificat equivalent dels últims 6 mesos on consti els ingressos percebuts

 En el cas de persones en situació d'atur, el certificat actualitzat del SEPE on consti si es percep la prestació d'atur i la seva quantia

 En el cas de pensionistes, el certificat acreditatiu de la percepció d'una pensió i de la seva quantia actualitzada.

 En el cas de persones perceptores de la renda garantida de ciutadania, el certificat acreditatiu.

 En el cas de no poder acreditar alguna de les circumstàncies anteriors Declaració jurada d'ingressos de la unitat familiar

 En el cas de treballadors autònoms: beneficis i pèrdues del treball per compte, moviments bancaris i declaració jurada d'ingressos.

 Informe mèdic d'algun dels serveis següents: CSMA (Centre Salut Mental Adults) o serveis equivalents, serveis d'estimulació precoç (CDIAP), CSMIJ (Centre Salut Mental Infantil i Juvenil) o serveis equivalents, si escau.

 Informe de seguiment/tractament al CAS (Centre d'Atenció i Seguiment a les Drogodependències), si escau.Canals de tramitació

TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Per a la tramitació telemàtica, s'hauran de complimentar els camps de la instància genèrica, adjuntar el formulari específic de sol·licitud degudament complimentat i tota la documentació requerida a l'apartat
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 23-06-2022 13:48