Convocatòria d'ajuts per a activitats de lleure i casal per a l'any 2022

Termini de presentació de sol·licituds: del 22/06/2022 al 20/07/2022.

L’objecte d’aquesta convocatoria es l’atorgament d’ajuts pel pagament d’activitats de lleure i casals d’estiu per famílies en situació de vulnerabilitat econòmica i en aquells casos, que els infants i/o adolescents tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%, la subvenció per casals d’estiu especialitzats fora del municipi

 

En el cas de tramitació presencial s'ha de demanar CITA PRÈVIA a través de https://citaprevia.ubintia.com/lagarriga/#nbb o trucant al 93 860 50 50

Qui el pot demanar?

Famílies en situació de vulnerabilitat econòmica i en aquells casos, que els infants i/o adolescents tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%, la subvenció per casals d'estiu especialitzats fora del municipi.
Les persones físiques que compleixin els requisits que tot seguit es detallen:
· Estar empadronat/ada al municipi de La Garriga.
· Presentar la sol·licitud i la documentació obligatòria, així com aquella documentació que sigui procedent en funció de cada cas, requerida dins dels terminis establerts en aquetes bases.
· La renda familiar no pot superar els llindars màxims que s'estableix a la convocatòria.


Excepcionalment en aquells casos que la persona sol·licitant superi el llindar màxim anual però que pugui demostrar que la seva situació econòmica actual ha estat afectada per situacions sobrevingudes documentades, podrà presentar la sol·licitud.

Quan es dóna resposta?

El termini per a l'atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.

Documentació necessària?

  Formulari específic de sol·licitud

 NIF/NIE o passaport del/de la sol·licitant. En el cas de no disposar-se, certificat de naixement o llibre de família on consti la filiació.

 En el cas de representació legal o acolliment del beneficiari, documentació acreditativa d'aquest fet.

 En el cas d'infants en acolliment, la resolució d'acolliment de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència

 El conveni o la sentència de divorci/separació. En cas que estigui en tràmit, cal presentar un document que acrediti aquesta situació (justificant d'interposició de la demanada, document notarial...) En cas que s'hagi establert el pagament d'una pensió, però que no es passi, s'ha d'acreditar la denúncia d'aquest fet. Si no es porta el document, es comptarà la pensió com un ingrés

 El darrer rebut de la hipoteca o del lloguer de l'habitatge on resideixi la persona beneficiària

 Justificant de pagament de l'activitat de lleure i/o casal i nº de compte de la persona sol·licitant.

 En el cas de persones perceptores de la renda garantida de ciutadania, el certificat acreditatiu

 En cas de malaltia greu d'algun membre de la unitat familiar, informes mèdics o altres documents que ho acreditin

 En el cas de víctima de violència de gènere, la documentació acreditativa, d'acord amb les previsions de l'article 33 de la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista

 EN EL CAS DE NO AUTORITZAR LA CONSULTA O NO PRESENTAR LA DECLARACIÓ DE LA RENDA:

 Informe de vida laboral actualitzat emès per la Seguretat Social

 En el cas de treballadors fixos o temporals, els fulls de salari o certificat equivalent dels últims 6 mesos on constin els ingressos percebuts (Si no presenta declaració IRPF)

 En el cas de persones en situació d'atur, el certificat actualitzat del SEPE on consti si es percep la prestació d'atur i la seva quantia.

 En el cas d'estar afectat per un expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) el certificat d'empresa en què s'acrediti que la persona sol·licitant està inclosa en un ERTO

 En el cas de pensionistes, el certificat acreditatiu de la percepció d'una pensió i de la seva quantitat actualitzada

 En el cas de treballadors autònoms la declaració de renda i/o beneficis i pèrdues del treball per compte, moviments bancaris i declaració jurada d'ingressos

 En el cas de no poder acreditar alguna de les circumstàncies anteriors: Declaració responsable on s'especifiqui: els ingressos de tots els membres de la unitat familiar i moviments bancaris dels últims 6 mesos de tota la unitat familiarCanals de tramitació

PresencialmentOficina d'Atenció a la CiutadaniaPlaça de l'Església, 208530 - La Garriga (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet

Preu

L'assignació de les subvencions es basarà en els següents trams d'acord amb la puntuació obtinguda.

Et pot interessar

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 22-06-2022 09:13