Regidoria d'Educació i Formació

L’Àrea d’Educació i Formació ofereix els serveis propis de l’administració educativa local, especialment el d’atenció a les necessitats dels centres d’ensenyament municipals i els d’ensenyaments reglats. Per exemple, financia les despeses de subministraments, neteja, manteniment, servei de logopèdia i consergeria de les escoles de primària del municipi.

A més, potencia els quatre centres educatius municipals: Escola Municipal de Música (EMM), Escola Municipal d’Educació (EME), Escola Municipal d’Art i Disseny (EMAD) i Escola Bressol Municipal Les Caliues, així com l’oferta en formació reglada, professional, artística i complementària a la població.

Un dels trets diferencials que encapçala l'acció de govern és "Ensenyar i educar en valors".  Per aquest motiu, és treballarà una interrelació activa entre els centres educatius municipals a través de projectes docents compartits susceptibles d’incorporar diverses vessants i s'impulsarà un bon treball en xarxa conjuntament amb tots els centres, organismes i entitats.

Altres objectius de la legislatura són:

  • Valorar el grau de satisfacció de les famílies en relació a les escoles de titularitat municipal
  • Potenciar que l’escola bressol s’adapti a les necessitats personals, familiars i laborals de les famílies
  • Treballar perquè l’escola de música sigui un element dinamitzador de l’ensenyament musical al municipi
  • Potenciar la col·laboració de l’escola amb diferents entitats del municipi
  • Adaptar l’oferta de cicles formatius d’acord amb les necessitats de l’entorn econòmic, educatiu i social amb l’objectiu de facilitar la inserció laboral
  • Reforçar i potenciar projectes singulars orientats a facilitar la inserció sociolaboral de col·lectius amb especials dificultats o a millorar el rendiment escolar
  • Potenciar el projecte ACADA com a eina educativa integradora amb noves activitats, com l’intercanvi amb altres centres