Convocatòria per a la concessió de subvencions a les entitats esportives 2023

Convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva en el marc de les bases reguladores per a l’atorgament de subvencions per a la realització d’activitats o actuacions de promoció esportiva a la Garriga durant l’any 2023.

Termini sol·licitud: del 5 d'abril al 5 de maig del 2023 (ambdós inclosos).

Qui el pot demanar?

Entitats legalment constituïdes que estiguin inscrites al cens d'entitats esportives de la Generalitat de Catalunya i al Registre Municipal d'Entitats de l'Ajuntament de la Garriga i que hagin realitzat projectes o activitats esportives entre el dia 1 de setembre de 2022 i fins el 31 d'agost del 2023.

Quan es dóna resposta?

El termini serà, com a màxim, de tres mesos a comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.

Documentació necessària?

 Formulari específic de sol·licitud

 Escriptura de constitució o estatuts de l'entitat en el cas de que hi hagi hagut alguna modificació i no s'hagi notificat amb anterioritat.

 Poders de representació i/o certificat expedit pel/per la Secretaria de l'entitat que acrediti la representació legal de la persona sol·licitant (en el cas de que hi hagi hagut alguna modificació i no s'hagi notificat amb anterioritat)

 Fulls de dades de l'entitat (en el cas de que hi hagi hagut alguna modificació i no s'hagi notificat amb anterioritat)

 Llistat de socis i sòcies

 Fitxa d'activitats de caire regular

 Fitxa d'activitats puntuals

 Document de la respectiva Federació o dels Consells Esportius Comarcals delegats del Consell General de l'Esport, on consti les dades dels esportistes ( nom, cognom i data de naixement)

 Fitxa dels equips i/o grups d'entrenament

 Titulació dels entrenadors i de les entrenadores ( si no s'ha presentat amb anterioritat)

 Per acreditar la incorporació de la perspectiva de gènere dins de l'entitat, caldrà l'aportació de:

 Els Estatuts amb la incorporació del objectius del foment de la igualtat i de l'abordatge de la diversitat afectiva, sexual i de gènere

 L'acta amb els canvis de junta i amb els nous membres que la composen

 La declaració institucional sobre els principis d'igualtat i de diversitat afectiva, sexual i de gènere que regeixen la direcció i el funcionament de l'entitat, i lloc on està publicada

 El pla d'igualtat de gènere i de diversitat afectiva, sexual i lloc on està publicat

 El protocol de prevenció i actuació davant de possibles situacions d'assetjament i/o agressions sexuals per raó de sexe, identitat/expressió de gènere i orientació sexual

 Títols o acreditacions de les hores de formació sobre la temàtica de la perspectiva de gènere i la diversitat afectiva i sexualCanals de tramitació

TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Per a la tramitació telemàtica, s'hauran de complimentar els camps de la instància genèrica, adjuntar el formulari específic de sol·licitud degudament complimentat i tota la documentació requerida a l'apartat "Documentació necessària".

Preu

Tràmit gratuït

Et pot interessar

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 14-09-2023 14:36