Convocatòria per a la concessió de subvencions a les entitats esportives 2020

Termini sol·licitud: del 16/07/2020 fins el 13/08/2020, ambdós inclosos.

La presentació de les sol·licituds s'ha de fer dins el termini i en la forma que estableix la corresponent convocatòria. 

L'objecte de les presents Bases és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació, concessió, cobrament i justificació de les subvencions que atorgui l’Ajuntament a través del Servei d’Esports destinades a finançar  projectes/activitats que tinguin com a objectiu: La realització d’activitats o actuacions de promoció esportiva, per part de les entitats esportives,  durant l’any 2020 a la Garriga

Qui el pot demanar?

Les persones jurídiques, legalment constituïdes, que compleixin els requisits que tot seguit es detallen:
· Estar inscrites al cens d'entitats esportives de la Generalitat de Catalunya
· Estar inscrites al registre d'entitats de l'Ajuntament de la Garriga

Quan es dóna resposta?

En el termini màxim d'un mes a comptar des de la finalització del termini de presentació de les sol·licituds.

Documentació necessària?

 Formulari específic de sol·licitud

 Fitxa d'activitats de caire regular

 Fitxa d'activitats puntuals(s'ha de presentar un model per cada activitat)

 DNI del representant legal

 Escriptura de constitució o estatuts de l'entitat en el cas de que hi hagi hagut alguna modificació i no s'hagi notificat amb anterioritat.

 Poders de representació i/o certificat expedit pel/per la Secretari/ària de l'entitat que acrediti la representació legal de la persona sol·licitant

 Número d'Identificació Fiscal de l'entitat

 Document de la respectiva federació o dels consells esportius comarcals delegats del Consell General de l'Esport, on consti les dades dels esportistes (nom, cognoms i data de naixement)

 Titulació dels entrenadors

 Relació de socisCanals de tramitació

TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Per a la tramitació telemàtica, s'hauran de complimentar els camps de la instància genèrica, adjuntar el formulari específic de sol·licitud degudament complimentat i tota la documentació requerida a l'apartat

Preu

Tràmit gratuït

Enllaços

Et pot interessar

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 16-07-2020 10:23