Convocatòria de subvencions de l'Esport Escolar de l'Ajuntament de la Garriga 2021

Convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva en el marc de les bases reguladores per a l’atorgament de subvencions per a centres educatius (escoles o instituts) per a la realització d’activitats o actuacions dins del programa dels Jocs Escolars de l’Ajuntament de la Garriga, any 2021

Termini de sol·liciud: del 30 de juny  al 27 de juliol, ambdós inclosos.

Qui el pot demanar?

Centres educatius públics i concertats de primària o secundària.
AMPA'S i AFA'S dels centres educatius de primària o secundària que estiguin inscrits en el registre municipal d'entitats de la Garriga.
Associacions esportives escolars inscrites en el registre municipal d'entitats de la Garriga.

Documentació necessària?

 Formulari específic de sol·licitud

 DNI del representant legal

 Escriptura de constitució o estatuts de l'entitat (en el cas de que hi hagi hagut alguna modificació i no s'hagi notificat amb anterioritat)

 Poders de representació i/o certificat expedit pel/per la Secretari/ària de l'entitat que acrediti la representació legal de la persona sol·licitant (en el cas de que hi hagi hagut alguna modificació i no s'hagi notificat amb anterioritat)

 Certificacions d'estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social (en el cas de no autoritzar la seva consulta)

 Annex 1: Fitxa dels monitors/es

 Annex 2: Pressupost

 Annex 3: Fitxa de l'activitat subvencionada

 Llistats dels grups d'entrenament, amb el nom i cognoms dels participants i del monitor/a o entrenador/a de cada grup

 Titulació dels entrenadors/es o monitors/es.

 Contracte o una de les nòmines dels entrenadors/es o monitors/es

 Documents acreditatius que demostrin que a les activitats subvencionades hi figura el logotip de l'AjuntamentCanals de tramitació

TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Per a la tramitació telemàtica, s'hauran de complimentar els camps de la instància genèrica, adjuntar el formulari específic de sol·licitud degudament complimentat i tota la documentació requerida a l'apartat anterior.

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 06-08-2021 10:22