Convocatòria de subvencions a les entitats juvenils i grups no formals sense afany de lucre per a la realització d'activitats o actuacions de caire juvenil durant l'any 2022

Termini de sol·licitud: Del 11/03/2021 al 7/04/2021 (ambdós inclosos)

Qui el pot demanar?

Entitats legalment constituïdes que estiguin inscrites al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i al registre d'entitats de l'Ajuntament de la Garriga que tinguin entre els objectius de la seva entitat la realització d'activitats o actuacions de caire juvenil durant l'any 2022.

Quan es dóna resposta?

El termini serà, com a màxim, de tres mesos a comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.

Documentació necessària?

 Formulari específic de sol·licitud

 Escriptura de constitució o estatuts de l'entitat (en el cas de que hi hagi hagut alguna modificació i no s'hagi notificat amb anterioritat)

 Poders de representació i/o certificat expedit pel/per la Secretari/ària de l'entitat que acrediti la representació legal de la persona sol·licitant (en el cas de que hi hagi hagut alguna modificació i no s'hagi notificat amb anterioritat)

 Fitxa de l'activitat o projecte (s'ha de presentar un model per cada activitat)

 Assegurança de Responsabilitat Civil de l'entitat i rebut conforme està al corrent de pagament.

 Pla d'igualtat de l'entitat (si es disposa)

 Acreditació de la realització per part d'algun membre de l'entitat de cursos o jornades de formació en matèria d'igualtat i/o diversitat afectiva, sexual i de gènere (si es disposa)

 Còpia del llibre les persones associades (si es disposa)Canals de tramitació

TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 06-04-2022 15:08