Convocatòria d'ajuts econòmics per l'arranjament d'habitatges que es lloguin mitjançant la borsa d'habitatge

Termini presentació sol·licituds: a partir del 31 d'agost de 2021 fins l'1 de desembre de 2021.

L’objecte és finançar a persones propietàries d’un habitatge que facin arranjaments al seu habitatge amb la finalitat de llogar aquests habitatges a través del programa de mediació d’habitatges buits per a lloguer assequible.

En el cas de tramitació presencial s'ha de demanar CITA PRÈVIA a través de https://citaprevia.ubintia.com/lagarriga/#nbb o trucant al 93 860 50 50

 

Qui el pot demanar?

1.- Podran ser beneficiaris/àries d'aquestes subvencions les persones físiques i jurídiques, excloent les entitats financeres i fons de capital risc i de titulació d'actius, que hagin de realitzar l'activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l'art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS).

2.- Cal que l'habitatge pel què es demana l'ajut es llogui a través de la borsa d'habitatge.

3.- Cal presentar les pertinents llicències i haver realitzat inspeccions abans de fer les obres i un cop acabades.

4.- Cal sol·licitar l'ajut abans de l'inici de les obres.

5.- En concret son susceptibles d'ajut les obres necessàries a fer per:
· Reparació de patologies estructurals.
· Millora de les condicions d'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques,
com instal·lació d'ascensors, elevadors o rampes.
· Rehabilitació de façanes principals, façanes posteriors, patis interiors i mitgeres.
· Rehabilitació de cobertes i terrasses (inclou també la substitució de cobertes o
envans pluvials de fibrociment amb amiant).
· Adequació de les instal·lacions (aigua, gas, electricitat, calefacció...).
· Millora de les condicions d'habitabilitat inicials.
· Millora voluntària de l'eficiència energètica.
· Que siguin necessàries per posar l'habitatge a lloguer.
· Que siguin necessàries per poder tramitar la cèdula d'habitabilitat i/o Certificat
energètic.

6.- Cal que l'habitatge pel qual es sol·licita l'ajut es trobi dins la borsa d'habitatge o llogat pel període que estableixi la legislació vigent a comptar des de la notificació de l'atorgament.

La necessitat de les obres es valorarà en cada cas en un informe municipal podent ser considerades algunes de les obres necessàries i d'altres no.

Els habitatges a rehabilitar han d'estar dins el terme municipal de la Garriga.

7.- La concurrència d'aquests requisits s'acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, mitjançant la presentació dels documents que s'indiquen a l'article següent.

Quan es dóna resposta?

El termini per a l'atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.

Documentació necessària?

 Formulari específic de sol·licitud

 DNI del/de la sol·licitant i/o del/de la representant legal

 En el cas de representació legal de la persona sol·licitant, poders de representació i/o documentació que l'acrediti

 Títol jurídic que acrediti la titularitat de l'habitatge

 Cèdula d'habitabilitat, si s'escau

 Certificat d'eficiència energètica, si s'escau

 Permís d'obresCanals de tramitació

PresencialmentOficina d'Atenció a la CiutadaniaPlaça de l'Església, 208530 - La Garriga (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Per a la tramitació telemàtica, s'hauran de complimentar els camps de la instància genèrica, adjuntar el formulari específic de sol·licitud degudament complimentat i tota la documentació requerida a l'apartat anterior.

ÀMBITS TEMÀTICS

Et pot interessar

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 14-02-2022 12:06